Observatori del Menor

Grups de treball

Es podran constituir diversos grups de treball quan es plantegen assumptes que així ho requerisquen. Estos grups estaran formats, com a mínim, per dues persones membres de l’Observatori i podran comptar amb altres persones quan es considere oportú per la seua implicació o els seus coneixements sobre el tema o la matèria que s’hi tractarà, encara que no pertanguen a l’Observatori. La dinàmica de treball i periodicitat de les reunions dels grups de treball seran establides per les persones que els componen. S’estendrà acta de les reunions dels grups de treball, la qual serà publicada en esta web.