El Síndic respalda a los vecinos y aboga por un cambio de ubicación de un punto limpio de Les Rotes

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomanat a l’Ajuntament de Dénia que estudie la possibilitat de modificar la localització (total o parcial) dels contenidors del punt net situat a les portes d’una urbanització de les Rotes, per a evitar les molèsties acústiques, d’olors i d’impacte visual denunciades pels veïns.

El defensor valencià també insta l’Administració local a adoptar mesures per a mantindre en perfecte estat d’ús i neteja els contenidors, així com controlar els horaris d’arreplega de residus per a respectar els drets dels veïns afectats, entre ells el dret al descans.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte té l’origen en la queixa que va presentar una representant veïnal davant aquesta institució. L’escrit assenyalava les molèsties que estaven patint els veïns pels sorolls, les males olors i la insalubritat ocasionats pel funcionament d’un punt net que fa quatre anys van situar en l’entrada de la urbanització Els Molins. Així mateix, denunciaven la inactivitat de l’Ajuntament per a promoure el canvi d’ubicació dels contenidors.

En la seua resposta al Síndic, l’Ajuntament de Dénia defensava la idoneïtat de la ubicació, la discrecionalitat en l’elecció d’aquesta i refusava fer qualsevol canvi de lloc dels contenidors. A més, puntualitzava que el consistori no presta el servei directament, sinó que el realitza a través de l’empresa URBASER SA, responsable de l’arreplega, de l’estat de conservació, la neteja i la substitució dels contenidors de residus. Encara que aquesta última afirmació, adverteix Luna, «no eximeix de responsabilitat l’Administració local, ja que la neteja i l’arreplega de residus és una competència mínima i obligatòria dels municipis».

Quant a la discrecionalitat al·legada per l’Ajuntament per a la ubicació dels contenidors, Luna indica que aquesta llibertat d’apreciació no és absoluta, sinó que exigeix un procés de raonament i fa seu el pronunciament del Tribunal Suprem en el sentit que «mai la discrecionalitat equival a arbitrarietat». És a dir, que cal tindre en compte els principis de proporcionalitat i equitat a l’hora de repartir les obligacions i càrregues que exigeix la protecció de l’interés públic o general.

L’Ajuntament de Dénia, dins de la discrecionalitat a què fa referència en el seu informe per a l’elecció d’un punt net d’arreplega de residus, està habilitat per a modificar la localització dels contenidors i evitar les molèsties continuades als veïns. En aquest cas, el Síndic considera que es donen les circumstàncies per a efectuar el canvi d’ubicació del punt net i que es procedisca a buscar una altra localització, «la que es considere més apropiada d’entre les possibilitats que es puguen tindre, que no faça recaure de manera permanent en el mateix lloc i sobre els mateixos veïns, des de fa més de quatre anys, les conseqüències objecte de la present queixa».

En la seua resolució, Luna evoca el dret de les persones a la salut, al descans i al gaudi d’un habitatge digne i un medi ambient adequat. Així mateix, recorda la responsabilitat de les autoritats locals a l’hora d’inspeccionar i controlar les activitats generadores de sorolls. Tal com mantenen els tribunals de justícia: «No n’hi ha prou que l’Administració realitze qualsevol activitat de control, vigilància o correcció, sinó que tal activitat desplegada ha de ser material i efectiva».

Finalment, el Síndic recorda a l’Ajuntament l’obligació de respondre a aquesta institució en el termini d’un mes i de pronunciar-se sobre l’acceptació o no de les recomanacions dictades.  Consulta el contingut íntegre de la nostra resolució:11984044.pdf (elsindic.com)

 

Pedimos que la desembocadura del Río Girona se mantenga en perfecto estado de limpieza y conservación

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido al Ayuntamiento de Dénia que continúe trabajando en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Servicio Provincial de Costas de Alicante para lograr que se adopten todas las medidas que sean necesarias a fin de mantener, en todo momento, la desembocadura del Rio Girona en un óptimo estado de limpieza y conservación.

La actuación del defensor valenciano en este asunto se inició el pasado mes de marzo, tras recibir la queja de una vecina que denunciaba el pésimo estado del Rio Girona debido a la barrera de posidonia que taponaba por completo la desembocadura del mismo.

En el transcurso de la tramitación de la queja, el Ayuntamiento de Dénia remitió un informe al Síndic en el que venía a confirmar el problema y en el que proponía una serie de medidas a adoptar por las distintas administraciones afectadas para solucionar el mismo.  Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó a esta institución que, a principios de  junio, se procedería a los trabajos de dragado del río en su desembocadura, como así fue.

No obstante, el Síndic comparte con la promotora de la queja que esta única medida, adoptada de manera aislada, resultaría ser más bien un parche que una solución a largo plazo. De ahí que el propio informe municipal al que tuvo acceso el Síndic estime oportuno tomar medidas adicionales como la construcción de una barrera sumergida y la modificación del espigón del sur de la zona para evitar nuevamente la entrada de algas al río que provoquen estancamientos.

El Síndic recuerda en su resolución que carece de competencia legal para dirigir recomendaciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Servicio Provincial de Costas, por tratarse de la Administración General del Estado. No obstante, considera necesario que los tres departamentos afectados- Ayuntamiento de Dénia, Confederación Hidrográfica del Júcar y Servicio Provincial de Costas- continúen trabajando eficaz y conjuntamente para mantener la desembocadura del Rio Girona en un constante y adecuado estado de limpieza y conservación.

Consulta la resolución del Síndic de Greuges sobre este asunto: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10960189.pdf