El Síndic respalda a los vecinos y aboga por un cambio de ubicación de un punto limpio de Les Rotes

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomanat a l’Ajuntament de Dénia que estudie la possibilitat de modificar la localització (total o parcial) dels contenidors del punt net situat a les portes d’una urbanització de les Rotes, per a evitar les molèsties acústiques, d’olors i d’impacte visual denunciades pels veïns.

El defensor valencià també insta l’Administració local a adoptar mesures per a mantindre en perfecte estat d’ús i neteja els contenidors, així com controlar els horaris d’arreplega de residus per a respectar els drets dels veïns afectats, entre ells el dret al descans.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte té l’origen en la queixa que va presentar una representant veïnal davant aquesta institució. L’escrit assenyalava les molèsties que estaven patint els veïns pels sorolls, les males olors i la insalubritat ocasionats pel funcionament d’un punt net que fa quatre anys van situar en l’entrada de la urbanització Els Molins. Així mateix, denunciaven la inactivitat de l’Ajuntament per a promoure el canvi d’ubicació dels contenidors.

En la seua resposta al Síndic, l’Ajuntament de Dénia defensava la idoneïtat de la ubicació, la discrecionalitat en l’elecció d’aquesta i refusava fer qualsevol canvi de lloc dels contenidors. A més, puntualitzava que el consistori no presta el servei directament, sinó que el realitza a través de l’empresa URBASER SA, responsable de l’arreplega, de l’estat de conservació, la neteja i la substitució dels contenidors de residus. Encara que aquesta última afirmació, adverteix Luna, «no eximeix de responsabilitat l’Administració local, ja que la neteja i l’arreplega de residus és una competència mínima i obligatòria dels municipis».

Quant a la discrecionalitat al·legada per l’Ajuntament per a la ubicació dels contenidors, Luna indica que aquesta llibertat d’apreciació no és absoluta, sinó que exigeix un procés de raonament i fa seu el pronunciament del Tribunal Suprem en el sentit que «mai la discrecionalitat equival a arbitrarietat». És a dir, que cal tindre en compte els principis de proporcionalitat i equitat a l’hora de repartir les obligacions i càrregues que exigeix la protecció de l’interés públic o general.

L’Ajuntament de Dénia, dins de la discrecionalitat a què fa referència en el seu informe per a l’elecció d’un punt net d’arreplega de residus, està habilitat per a modificar la localització dels contenidors i evitar les molèsties continuades als veïns. En aquest cas, el Síndic considera que es donen les circumstàncies per a efectuar el canvi d’ubicació del punt net i que es procedisca a buscar una altra localització, «la que es considere més apropiada d’entre les possibilitats que es puguen tindre, que no faça recaure de manera permanent en el mateix lloc i sobre els mateixos veïns, des de fa més de quatre anys, les conseqüències objecte de la present queixa».

En la seua resolució, Luna evoca el dret de les persones a la salut, al descans i al gaudi d’un habitatge digne i un medi ambient adequat. Així mateix, recorda la responsabilitat de les autoritats locals a l’hora d’inspeccionar i controlar les activitats generadores de sorolls. Tal com mantenen els tribunals de justícia: «No n’hi ha prou que l’Administració realitze qualsevol activitat de control, vigilància o correcció, sinó que tal activitat desplegada ha de ser material i efectiva».

Finalment, el Síndic recorda a l’Ajuntament l’obligació de respondre a aquesta institució en el termini d’un mes i de pronunciar-se sobre l’acceptació o no de les recomanacions dictades.  Consulta el contingut íntegre de la nostra resolució:11984044.pdf (elsindic.com)

 

Pedimos mejoras en el servicio de basuras en Orihuela Costa

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Orihuela para instarle a “realizar las actuaciones necesarias para dotar el servicio de recogida de residuos sólidos de los medios técnicos y personales necesarios para prestar el servicio con eficacia y eficiencia en Orihuela Costa”.

De esta forma responde el defensor del pueblo valenciano a la queja presentada por la Federación de Asociaciones de Orihuela Costa (FAOC) ante esta institución. En ella denunciaban las deficiencias existentes en materia de recogida de residuos en esta zona, así como la insuficiencia y obsolescencia de los contenedores, el depósito incontrolado de basuras y la suciedad en la vía pública.

Por su parte, el Ayuntamiento remitió un informe al Síndic en el que detallaba los esfuerzos realizados para mejorar este servicio en el municipio. Unas actuaciones municipales que según esta federación de vecinos no se perciben en zona de Orihuela Costa. Pese a lo detallado en el informe municipal, esta federación reiteraba su denuncia ante el Síndic  e insistía en que las deficiencias persistían en la zona de Orihuela Costa.

En su resolución, el Síndic valora positivamente las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Orihuela. No obstante,  Cholbi recuerda que la recogida de residuos es un servicio público obligatorio, y por tanto, exigible por los propios vecinos. Un servicio que debe prestarse con eficacia y eficiencia, por lo que el Ayuntamiento deberá realizar las actuaciones que sean necesarias para que éste mejore en la zona de Orihuela Costa.

Ver el contenido de la resolución: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10919921.pdf