Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem a Benejúzar que solucione les molèsties provocades per una porta d’eixida de vehicles que envaeix la via pública

Actualitat del Síndic

Demanem a Benejúzar que solucione les molèsties provocades per una porta d’eixida de vehicles que envaeix la via pública

20-02-2019
Demanem a Benejúzar que solucione les molèsties provocades per una porta d’eixida de vehicles que envaeix la via pública

A la fi d’octubre de 2018, el Síndic de Greuges va rebre una queixa d’un ciutadà per la falta de resposta de l’Ajuntament de Benejúzar a tres escrits presentats durant els anys 2016 i 2017 en els quals denunciava l’existència d’una porta d’eixida de vehicles que envaïa la via pública.

Una vegada admesa la queixa a tràmit, l’Ajuntament ens va comunicar les actuacions realitzades fins a l’actualitat, i l’última era un Decret d’Alcaldia de data 29 de novembre de 2018 mitjançant el qual s’havia requerit el propietari i se li havia exigit que solucionara el problema a la major brevetat. No obstant això, el promotor de la queixa va al·legar que la deficiència no havia sigut esmenada.

D’una banda, el Síndic considera que quan s’incompleix una ordre d’execució, com la dictada mitjançant la Resolució de l’Alcaldia de 29 de novembre, l’Ajuntament, a més del corresponent procediment sancionador, podria acordar-ne l’execució forçosa mitjançant multes coercitives fins a aconseguir que es complisca o acordar-ne l’execució subsidiària a costa de la propietat.

D’altra banda, el defensor del poble valencià recorda que el termini per a resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans, d’acord amb la normativa vigent, és d’un mes. És molt important respectar aquest termini, ja que, en cas contrari, la informació pública sol·licitada pot perdre interés o utilitat.

Per al Síndic, el silenci administratiu és una pràctica que genera en els ciutadans una autèntica inseguretat jurídica i indefensió material. En el mateix sentit també es va pronunciar el Tribunal Constitucional, que en una sentència de 2001 afirmava que “l’Administració no pot veure’s beneficiada per l’incompliment de la seua obligació de resoldre expressament dins de termini les sol·licituds i els recursos dels ciutadans.”

Per tot això, el Síndic ha demanat a l’Ajuntament de Benejúzar que, amb audiència prèvia als interessats, adopte totes les mesures que siguen necessàries per a aconseguir el compliment efectiu de la Resolució d’Alcaldia de 29 de novembre, i que conteste dins del termini i en la forma escaient als escrits presentats per l’autor de la queixa.

 Consulta la resolució del síndic sobre aquest assumpte: http://www.elsindic.com/Resoluciones/11006938.pdf

Notícies relacionades