Presentar una queixa/ consulta

Vull presentar una queixa/consulta

Per a presentar una queixa sols has d'emplenar el nostre formulari o enviar-nos una carta signada (model), en què caldrà indicar:

  • Les teues dades personals, el DNI / NIF / CIF/ NIE o passaport, un telèfon de contacte i un domicili a l'efecte de notificacions.
  • Breu explicació del teu problema i de les gestions que has fet davant de l'Administració per a intentar solucionar-lo.
  • Convé que hi adjuntes la documentació que tingues relacionada amb el problema.

Si tens dubtes sobre si el problema que tens pot ser admés com a queixa, planteja'ns la teua consulta a través d'aquest formulari o en la nostra Oficina d'Atenció Ciutadana (telèfon gratuït 900 21 09 70; correu electrònic consultes@elsindic.com)

Et recordem que la tramitació de la teua queixa no suspén la execució de les resolucions administratives o judicials ni tampoc interromp els terminis legals per a recórrer en contra d'aquelles.

Aquells missatges que continguen expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes o d'apologia o incitació de la violència, d'activitats il·legals o que atempten contra els principis de la convivència democràtica, seran automàticament eliminats de qualsevol diligència que calga seguir.

Maneres de presentar una queixa o consulta

Si no teniu certificat digital, podeu presentar la vostra queixa a través d'aquesta pàgina web si empleneu el formulari de queixa sense signatura digital.

Les persones usuàries que no tinguen signatura digital podran consultar l'estat de tramitació del seu expedient de queixa a través del telèfon gratuït.

  
     
Li recordem que ha d'adjuntar els escrits que ha dirigit a l'Administració.

De acuerdo con los principios de transparencia y publicidad, facilitamos el acceso de la ciudadanía a las sugerencias y recomendaciones dictadas por el Síndic de Greuges. Dichas resoluciones son publicadas, transcurrido el periodo de 7 días desde su emisión, en la lengua elegida por el/la ciudadano/a para relacionarse con la Institución.

De acuerdo con el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, de Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, hemos omitido de todas nuestras resoluciones la información relativa a los datos de carácter personal.

Seu Electrònica

En aquest apartat trobareu, ordenats per data, els suggeriments i les recomanacions emesos pel Síndic de Greuges i acceptats per l'Administració.

Si teniu dubtes sobre si el vostre problema pot ser admés com a queixa

Formuleu-nos una
consulta

Fer una consulta

Oficina d'Atenció
Ciutadana (telèfon gratuït )

900 21 09 70