Sistema intern de comunicació

 • Inici >
 • Sistema intern de comunicació

Sistema intern de comunicació

CANALS DE DENÚNCIA DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ (SII-SÍNDIC DE GREUGES)

ON ES REGULEN?

En la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i en el Sistema Intern d’Informació del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de data 13 de juny de 2023.

QUINA ÉS LA FINALITAT D’AQUESTS CANALS?

Habilitar mitjans confidencials de comunicació per a posar en coneixement del responsable del Sistema Intern d’Informació infraccions conegudes en un àmbit professional amb el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Les mesures de protecció davant de represàlies de les persones físiques que informen es poden consultar en la Llei 2/2023 i en el Sistema Intern d’Informació del Síndic de Greuges.

QUI ELS POT UTILITZAR?

Els canals són d’ús exclusiu per a:

 • Personal empleat públic.
 • Persones que treballen sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor.
 • Personal exempleat, becari, voluntari, en formació, participant en procés selectiu.

La resta de persones pot denunciar irregularitats comeses pel funcionament o per l’organització del Síndic a través del següent enllaç.

QUÈ ES POT COMUNICAR A TRAVÉS D’ELLS?

Accions o omissions relacionades amb l’activitat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana que pogueren ser constitutives d’infraccions del Dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus.

La resta d’infraccions i males pràctiques es poden denunciar a través del següent enllaç.

QUÈ PASSA SI PRESENTE UN ALTRE TIPUS DE COMUNICACIONS?

No s’atendran un altre tipus de comunicacions. Aquestes hauran de tramitar-se a través dels procediments establits per a això.

En aquest sentit, NO S’ATENDRAN:

 • Reclamacions de drets individuals i sol·licituds que busquen satisfer interessos particulars. Cal advertir que aquests canals no són registres administratius a l’efecte de la normativa que regula el procediment administratiu comú, per la qual cosa la seua presentació no afectarà els terminis i les obligacions establits en els procediments a què es refereix.
 • Reclamacions i suggeriments sobre el funcionament del Síndic en la tramitació dels expedients de queixes.

QUINS REQUISITS HAN DE TINDRE LES INFORMACIONS?

 • Les persones que presenten les informacions han de ser les indicades anteriorment, vinculades al Síndic de Greuges per una relació professional.
 • Els fets comunicats han de comportar la comissió d’infraccions greus o molt greus de l’ordenament jurídic.
 • La finalitat de la comunicació ha de ser frenar i/o corregir actuacions perjudicials per a l’interés públic i qualificades d’infraccions.
 • La informació comunicada ha de ser detallada i suficient per a identificar els fets i el període de temps en què succeeixen, la infracció comesa i el presumpte infractor o, almenys, la unitat o òrgan on es produeix.
 • S’ha d’aportar tota la informació o les proves de què es dispose o indicar on es conserven, per tal que permeten analitzar la versemblança dels fets i el seu fonament en la comissió d’infraccions.

Finalment, ha de saber que, de conformitat amb la Llei 2/2023, la bona fe, la consciència honesta que s’han produït o poden produir-se fets greus perjudicials, constitueix un requisit indispensable per a la protecció de l’informant. En aquest sentit, es tipifica com a infracció molt greu comunicar o revelar públicament informació sabent la seua falsedat.

ON PUC DENUNCIAR?

En qualsevol dels canals següents:

MÉS INFORMACIÓ