T'ajudem

Preguntes freqüents

- Què pot fer el Síndic per mi davant d’una situació d’impagament?

A més de presentar la vostra reclamació davant de l’administració que us va reconéixer l’ajuda, també podeu presentar una queixa davant del Síndic de Greuges per aconseguir que aquest pagament es duga a terme d’una manera més àgil.

- Què puc fer perquè l’ajuda que m’han concedit i que encara no m’han pagat no prescriga?

Per a interrompre el còmput del termini assenyalat, es pot presentar una reclamació davant de l’administració que va reconéixer l’ajuda i exigir que pague la subvenció que va ser atorgada al moment corresponent, abans que transcórrega el termini de quatre anys des que es va notificar el reconeixement de l’ajuda; per exemple, caldrà dirigir-se a la Conselleria d’Infraestructura, Territori i Medi Ambient per a reclamar l’impagament per ajudes a l’habitatge/lloguer. Així, s'evitarà que opere el termini de prescripció previst legalment.

- Què ocorre si prescriu l’ajuda que m’han concedit?

El dret al reconeixement, la liquidació i el pagament de les obligacions ja reconegudes prescriu al cap de quatre anys (article 18.1 de la Llei d’hisenda pública de la Generalitat Valenciana). És a dir, si ha transcorregut el termini de 4 anys des que es va notificar l’ajuda o subvenció i no se n’ha reclamat el pagament a l’administració corresponent, aquesta podria negar-se a pagar l’ajuda tot afirmant que ha prescrit.

- Necessite formular un recurs administratiu, me’l poden fer en el Síndic?

No. En el Síndic no podem prestar la labor d'assessorament jurídic a la ciutadania i, en conseqüència, tampoc podem elaborar recursos contra multes o qualsevol altra resolució administrativa. Ara bé, sí que ens podeu formular una queixa quan l'administració corresponent no resol expressament, dins del termini i en la forma escaient, les reclamacions o els recursos que hi heu interposat.

- No estic d’acord amb una sentència judicial, pot revisar-la el Síndic?

No. La Constitució Espanyola recull el principi d'independència judicial, en virtut del qual solament els jutjats i tribunals poden exercir la funció de jutjar i fer executar la cosa jutjada. Per això, la llei reguladora del Síndic ens impedeix entrar a examinar aquelles queixes sobre les quals està actuant un jutge. Per tant, per a poder recórrer les decisions judicials, cal interposar els recursos que estableixen les lleis processals.

El que sí que es pot fer és formular una queixa pel funcionament de l'Administració de justícia (per exemple, a causa de les dilacions en la tramitació d'un procediment judicial).

- Tinc un problema amb la companyia elèctrica, de telefonia, etc., puc anar al Síndic?

Sí, però en aquests casos resulta imprescindible que, abans de presentar la queixa en el Síndic, el ciutadà es dirigisca directament a l'administració competent, ja que el Síndic no pot supervisar l'actuació d'empreses privades, com són aquelles que presten aquests servicis.

Per tant, en primer lloc, la persona usuària ha de formular una reclamació al servici d'atenció al client de l'empresa de què es tracte i, en segon lloc, ha d'utilitzar la via administrativa i dirigir-se a la Direcció General d'Energia ―si es tracta d'un problema de subministrament elèctric―o la Secretaria d'Estat ―si es tracta d'un problema relacionat amb el servici de telefonia. La falta de resposta d'aquests òrgans o qualsevol altra circumstància relativa a la seua actuació sí que pot donar lloc a la intervenció del Síndic.

- El Síndic és el defensor del menor?

Sí, actualment sí que ho és. La llei de protecció integral de la infància, de 2008, preveu la posada en marxa de la figura del comissionat del menor o pare d'orfes, a qui correspondrà la promoció i defensa dels drets dels menors a la Comunitat Valenciana. No obstant això, aquesta figura encara no s'ha implantat.

Fins que això s'esdevinga, el Síndic, com a defensor dels drets dels ciutadans, també assumeix la defensa dels drets dels menors d'edat i tramita queixes sobre les situacions d'amenaça o vulneració de drets dels xiquets. Tanmateix, no pot intervindre en casos particulars, la solució dels quals correspon als tribunals de justícia (per exemple, separacions matrimonials o divorcis).

- L’Administració ha de complir la resolució del Síndic obligatòriament?

No. L'Administració està obligada a respondre per escrit, dins del termini d'un mes, i dir-nos si accepta o admet la nostra recomanació o, si s'escau, les raons que justifiquen el fet de no acceptar-la. Des de la nostra institució informem la persona interessada, tant del resultat de les investigacions, com de la resposta que ha donat l'Administració. A més, el Síndic presenta anualment a les Corts Valencianes un informe en el qual s'especifiquen els suggeriments o les recomanacions que han estat admeses per l'Administració.

- Puc recórrer les decisions del Síndic si no em són favorables o si no hi estic d’acord?

No. La llei que regula el Síndic de Greuges estableix expressament que les seues decisions no són susceptibles de recurs. Tanmateix, la persona interessada sempre pot aportar-hi noves circumstàncies que seran adequadament valorades.

- Què són les al·legacions i com puc fer-les?

Primerament, demanem un informe a l'administració afectada sobre l'assumpte de què es tracte la queixa, i després l'enviem a la persona interessada perquè en prenga coneixement. Les al·legacions són les manifestacions que la persona autora de la queixa considera oportú fer perquè consten en l'expedient. Així, hauran de fer referència a la seua conformitat amb el que diu l'administració corresponent o, per contra, si hi ha observat algun error, caldrà que el faça constar. En definitiva, és l'oportunitat que la persona interessada té de justificar les seues peticions en la queixa, una vegada que ja coneix els arguments de l'administració corresponent.

- El Síndic és gratuït?

Sí, és completament gratuït per a tots els ciutadans i ciutadanes que ens formulen les queixes. Tampoc cal l'assistència d'advocat/da ni la representació de procurador/a per a dirigir-se a nosaltres.