Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 21083 expedientes

202203651

Educació i drets lingüístics / Educación y derechos lingüísticos

falta de respuesta: trabajo fin de grado.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport / Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

202202764

Indústria, agricultura, comerç i turisme / Industria, agricultura, comercio y turismo

Inactividad de la Conselleria de Economía Sostenible en la tramitación presentación certificado instalación baja tensión para instalación generadora.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball / Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

202202956

Sanitat / Sanidad

Praxis profesional.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública / Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

202202920

Servicis socials / Servicios sociales

Demora revisión PIA

Ajuntament d'Alaquàs / Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Ayuntamiento de Alaquàs / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202203039

Servicis socials / Servicios sociales

Renta valenciana de inclusión. Demora

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202203162

Servicis socials / Servicios sociales

Pensión no contributiva de jubilación. Demora resolución

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202203364

Servicis socials / Servicios sociales

Responsabilidad patrimonial por demora. Falta de respuesta.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202203597

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Revisión PIA. Demora.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202203424

Servicis socials / Servicios sociales

Pensión no contributiva de jubilación. Falta de respuesta.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202203634

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Expediente Responsabilidad Patrimonial de Oficio (RPDO). Herederos. Demora

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas