Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 1112 expedientes

202102925

M09: Servicios públicos y medio ambiente

Falta de respuesta a escrito en materia de inadecuado estado de red de saneamiento

Ayuntamiento de Callosa de Segura

202102768

M14: Infancia y adolescencia

Infancia y adolescencia. Protección jurídica

202102659

M01: Servicios sociales

Título de familia numerosa . Demora

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202102607

M08: Hacienda pública

Falta de respuesta a reclamaciones por embargo.

Ayuntamiento de Burjassot

202102387

M06: Transparencia

Solicitud de acceso a la información pública existente en la plataforma electrónica de gestión de los expedientes municipales "Gestiona"

Ayuntamiento de Artana

202102161

M01: Servicios sociales

Renta valenciana de inclusión. Demora. Incidencias

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202101904

M01: Servicios sociales

Renta valenciana de inclusión, Garantía ingresos de inclusión social, Demora

Renta Valenciana de Inclusión. Demora.

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202102135

M06: Transparencia

Falta de respuesta a solicitud presentada con fecha 9/5/2021 sobre copia de la factura y del expediente de contratación de un reportaje en el diario Información.

Ayuntamiento de Monforte del Cid

202103546

M09: Servicios públicos y medio ambiente

Reclamación en relación acceso a Ciutat Vella para asistencia a centro educativo de menor con necesidades especiales

Ayuntamiento de València