Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 2372 expedientes

202201608

Servicis socials / Servicios sociales

Renta Valenciana de Inclusión. Solicitud de complemento (alquiler9.

Ajuntament de Benidorm / Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Ayuntamiento de Benidorm / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202201620

Servicis socials / Servicios sociales

Renta valenciana de inclusión. RGIS. Demora

Ajuntament de Torrevieja / Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Ayuntamiento de Torrevieja / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202201722

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Demora revisión grado y PIA.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202201724

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Demora PIA.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202201812

Servicis socials / Servicios sociales

Atención a la dependencia. Demora abono PVS-SAD.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202200680

Infància i adolescència / Infancia y adolescencia

Rechazo solicitud de atención temprana por no ser preferente (4 años y escolarizado)

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport / Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Educación, Cultura y Deporte / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202103254

Serveis públics i medi ambient / Servicios públicos y medio ambiente

Denuncia contaminación acústica Blasco Ibáñez.

Ajuntament de València / Ayuntamiento de València

202103094

Servicis socials / Servicios sociales

Renta Valenciana de Inclusión. Demora

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Ajuntament d'Elda / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas / Ayuntamiento de Elda

202102289

Règim jurídic / Régimen jurídico

Disconformidad con los requisitos de identificación para el acceso a servicios públicos (cita previa) vía electrónica por parte de personas migrantes.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic / Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica / Conselleria de Hacienda y Modelo Económico / Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

202201306

Servicis socials / Servicios sociales

Demora resolución PIA

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas