Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 23417 expedientes

202302271

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Impago prestaciones.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202302515

Servicis socials / Servicios sociales

Dependència. Responsabilitat patrimonial. Recurs de reposició.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202302553

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Revisión PIA. Demora.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202303027

Educació i drets lingüístics / Educación y derechos lingüísticos

Proyecto de decreto del Consell, por el cual se regula el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano por la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano,

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació / Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

202302763

Educació i drets lingüístics / Educación y derechos lingüísticos

Falta de respuesta: proyecto educativo.

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació / Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

202302999

Servicis socials / Servicios sociales

Dependencia. PIA aprobado. Incidencia pagos

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202302120

Habitatge / Vivienda

Disconformidad con denegación de ayuda al alquiler de vivienda

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202302202

Habitatge / Vivienda

Demora en el abono de ayuda a la vivienda

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202302349

Serveis públics i medi ambient / Servicios públicos y medio ambiente

Personación en procedimiento sancionador. Falta de información.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori / Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio

202302410

Habitatge / Vivienda

Demora en el abono de ayuda al alquiler de vivienda

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda