Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 20168 expedientes

202103821

Servicis socials / Servicios sociales

Incidencias abono prestación reconocida.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202200699

Educació i drets lingüístics / Educación y derechos lingüísticos

Especialidad Danza Social en el conservatorio de Alicante

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital / Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

202201887

Sanitat / Sanidad

Falta de respuesta expresa a Hoja de Queja de fecha registro de entrada 18/02/22

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública / Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

202202242

Servicis socials / Servicios sociales

Dependencia. PIA con SAD. Demora en percibir prestación y atrasos

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202202329

Servicis socials / Servicios sociales

Renta valenciana de inclusión. Incidencia pagos. Vulnerabilidad

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202202365

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Responsabilidad Patrimonial (sin PIA). Herederos . Demora.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202202470

Servicis socials / Servicios sociales

Atención dependencia. Derechos pagos pendientes. Herederos.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202202581

Hisenda pública / Hacienda pública

Falta de respuesta. Reclamación devolución de ingresos indebidos

Ajuntament d'Elda / Ayuntamiento de Elda

202202666

Servicis socials / Servicios sociales

RVI. Incidencias en pagos.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

202202871

Servicis socials / Servicios sociales

Diversidad funcional. Falta de respuesta a reclamación previa.

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas