Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 25208 expedientes

202401325

Servicis socials / Servicios sociales

Atención Dependencia. Demora PIA.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202400543

Servicis socials / Servicios sociales

Diversidad funcional. Valoración de grado. Demora. Menor

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202400625

Servicis socials / Servicios sociales

Dependencia. SAD. No actualización prestación

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202400329

Infància i adolescència / Infancia y adolescencia

Infancia y adolescencia. Protección jurídica

Ajuntament de Chiva / Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Ayuntamiento de Chiva / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202400646

Servicis socials / Servicios sociales

Dependencia. Responsabilidad patrimonial por demora. Falta de respuesta

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202400050

Servicis socials / Servicios sociales

Dependencia. Demora revisión PIA.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

202401230

Servicis socials / Servicios sociales

Renta Valenciana de Inclusión. Incidencias en el cobro.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda