Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades en la llengua que la persona interessada ha elegit per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en totes les resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Últimas publicaciones

Hay 22162 expedientes

202301329

Serveis públics i medi ambient / Servicios públicos y medio ambiente

Queja por el funcionamiento del servicio policial. Falta de respuesta.

Ajuntament de Benissa / Ayuntamiento de Benissa

202300779

Transparència / Transparencia

Solicitud presentada con fecha 13/1/2023 sobre la dotación de más recursos sanitarios para el consultorio de Cabanes y La Ribera.

Ajuntament de Cabanes / Ayuntamiento de Cabanes

202300898

Serveis públics i medi ambient / Servicios públicos y medio ambiente

Denuncia molestias postes basura puerta a puerta. Falta de respuesta.

Ajuntament de Meliana / Ayuntamiento de Meliana

202300598

Serveis públics i medi ambient / Servicios públicos y medio ambiente

Falta de respuesta a solicitud de implantación de un bono viaje para residentes en la Isla de Tabarca

Ajuntament d'Alacant / Ayuntamiento de Alicante

202300562

Habitatge / Vivienda

Reclamació per denegació d'ajuda al lloguer d'habitatge

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica / Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

202300925

Transparència / Transparencia

Transparencia. Acceso a información pública. Falta de respuesta.

Ajuntament d'Alzira / Ayuntamiento de Alzira

202301105

Habitatge / Vivienda

Demora en el abono de ayuda al alquiler de vivienda. Convocatoria 2021

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica / Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

202102050

Servicis socials / Servicios sociales

RPMD ALTABIX. Denuncias sobre el mal estado en el que se encuentran las instalaciones

Residència per a persones majors dependents Altabix / Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives / Residència per a persones majors dependents Altabix / Residencia para personas mayores dependientes Altabix / Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas / Residencia para personas mayores dependientes Altabix