Política de Privacitat

  • Inici >
  • Política de Privacitat

Política de Privacitat

Les dades personals que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que les tractarà d’acord amb els principis establits en el Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, de Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, i així garantirà la seua confidencialitat.

La recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitat poder gestionar i atendre les comunicacions que establiu amb el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, especialment aquelles mitjançant les quals formuleu queixes o sol·liciteu informació.

Les vostres dades no seran cedides a tercers llevat d’aquells casos en què la seua comunicació resulte estrictament necessària per a atendre els seus requeriments. En aquest cas, seran revelades a l’administració o les administracions implicades, al Ministeri Fiscal, al Consell General del Poder Judicial i a altres defensors i se’ls exigirà la màxima confidencialitat.

Respecte dels comentaris que es poden fer en el lloc web, tenen com a propòsit servir de canal d’expressió d’opinions i de participació ciutadana, si bé no estan concebuts per a plantejar assumptes particulars, que en tot cas s’han de canalitzar a través de queixes o consultes (http://www.elsindic.com/va/tajudem/presentar-una-queixa/ ).

En tot cas, tindreu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ho sol·liciteu a través de qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció.