Observatori de la Infància i Adolescència

  • Inici >
  • Observatori de la Infància i Adolescència

Observatori de la Infància i Adolescència

L’Observatori de la Infància i Adolescència és un espai de treball de caràcter permanent. Aquesta plataforma, de naturalesa consultiva i participativa, congrega els principals agents socials que treballen en la defensa i promoció dels drets de la infància i l’adolescència a la Comunitat Valenciana. Els seus objectius principals són:

  • Crear un espai de reflexió en què totes les persones professionals, des de les seues respectives perspectives i àmbits d’actuació, puguen detectar i traslladar possibles vulneracions en els drets dels menors.
  • Promoure el coneixement que les persones menors d’edat tenen dels drets reconeguts a la infància i la seua forma d’exercir-los.
  • Difondre la figura del Síndic de Greuges, com a defensor dels drets de la infància i de l’adolescència, entre aquest col·lectiu i les persones professionals del sector.
  • Donar veu als principals agents socials que treballen en la defensa i promoció dels drets del menor.
  • Promoure l’elaboració d’investigacions i informes per a previndre o esmenar situacions problemàtiques.

L’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges es va constituir a la seu del Síndic el 10 de juny del 2015, amb l’assistència de més de 20 entitats vinculades a la protecció dels drets de la infància, que treballen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El Ple d’aquest Observatori es reunirà trimestralment, llevat que es considere oportú avançar-ne la convocatòria per l’aparició d’algun fet o situació que ho aconselle. Els seus membres són els encarregats de fixar l’agenda de les reunions, atenent als problemes o les qüestions que consideren que cal tractar-hi.

Plenari

Formen part de l’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges representants de les entitats següents: