Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • EL Síndic defensa el dret de pares i alumnes a obtindre còpia dels exàmens corregits

Actualitat del Síndic

EL Síndic defensa el dret de pares i alumnes a obtindre còpia dels exàmens corregits

23-11-2018
EL Síndic defensa el dret de pares i alumnes a obtindre còpia dels exàmens corregits

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instat la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a donar instruccions als centres docents que es troben sota dependència seua perquè resolguen en sentit positiu les peticions de mares, pares i alumnes d’obtindre còpia d’exàmens o proves d’avaluació corregits, en els supòsits en què no hi haja reclamació. Dit amb unes altres paraules, Cholbi empara el dret dels interessats a obtindre’n còpia, simplement per a revisar les proves d’avaluació a casa, repassar o senzillament a fi d’exercir el seu dret d’accés a aquests documents.

D’acord amb el defensor del poble autonòmic, la normativa vigent a la Comunitat Valenciana no preveu, expressament, el dret de l’alumnat o dels seus representants legals –en cas de ser menors d’edat- a obtindre una còpia dels exàmens realitzats si no és en l’àmbit d’un procediment de reclamació. Justament per això, els centres docents podrien denegar les còpies dels exàmens sol·licitades pels alumnes o tutors legals i privar les persones interessades del dret al·ludit.
En aquest sentit, el defensor comparteix el posicionament de les sentències judicials que assenyalen que, d’acord amb la llei reguladora del procediment administratiu, “el dret de qualsevol ciutadà a accedir a documentació administrativa no troba cap altre límit que l’interés legítim del sol·licitant” i aquest criteri, segons els mateixos tribunals, resulta de plena aplicació en l’àmbit acadèmic.

Vegeu el contingut de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte. Http://www.elsindic.com/Resolucions/10988983.pdf