Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Campello es compromet amb el Síndic a solucionar les molèsties per la tinença d’animals en una comunitat de veïns

Actualitat del Síndic

El Campello es compromet amb el Síndic a solucionar les molèsties per la tinença d’animals en una comunitat de veïns

24-09-2021
El Campello es compromet amb el Síndic a solucionar les molèsties per la tinença d’animals en una comunitat de veïns

La tinença d’animals de companyia pot arribar a ser una font de conflictes entre veïns en les comunitats de propietaris. El lladruc de gossos és una de les causes més comunes de molèsties, sobretot en horari de descans.

Precisament, aquesta és la situació que va denunciar un veí del Campello quan va presentar una queixa ─en nom de la comunitat de propietaris─ davant del Síndic de Greuges per les contínues molèsties que estaven patint a causa dels lladrucs, la brutícia i les pudors en els elements comuns ─vestíbul, escala i replans─ de l’edifici on resideixen. D’acord amb el seu escrit de queixa, aquestes molèsties estaven provocades per la tinença de més de vuit gossos i deu gats, a més de l’alimentació a ocells mitjançant menjadores i abeuradors instal·lats a la seua terrassa.

A la petició d’informe del Síndic l’Ajuntament va contestar que la policia local hi havia realitzat una visita d’inspecció i va informar que en l’habitatge convivien sis gossos, sis gats i un ocell ,i que aquests animals tenien la seua documentació en regla.

En la seua resolució el defensor del poble valencià recorda que la tinença d’animals de companyia en les comunitats de propietaris està regulada en la corresponent ordenança municipal del Campello, i que en el seu article 7.2 estableix que “la tinença d’animals de companyia en habitatges urbans es troba condicionada a un allotjament adequat, no atemptar contra la higiene i la salut pública, i no causar molèsties als veïns, sense que el nombre d’animals puga servir de causa o justificació”.

Així mateix, l’apartat 3 d’aquest article disposa que “quan el nombre d’animals supere el límit que fixa l’Alcaldia, serà necessària la prèvia autorització municipal per a tenir-los”. Doncs bé, segons l’informe remés per l’Ajuntament, de moment no hi ha una resolució d’Alcaldia que establisca el nombre màxim d’animals que poden ser albergats en habitatges urbans sense autorització municipal.

Per tot això, el Síndic recomanava al consistori que adoptara les mesures correctores necessàries per a assolir la solució de la situació descrita, i que es garantira la protecció dels drets dels veïns afectats. També l’instava a concretar el nombre màxim d’animals que poden ser albergats en habitatges urbans sense autorització municipal.

Aquesta setmana, l’Ajuntament del Campello ha acceptat les recomanacions del Síndic i n’ha donat trasllat al departament corresponent “per a l’estudi de la viabilitat de la modificació de l’ordenança” referent al nombre màxim d’animals en habitatges urbans.

Vegeu la nostra actuació.

Notícies relacionades