Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix l’Ajuntament de Torrevieja a millorar l’accessibilitat de la ciutat

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix l’Ajuntament de Torrevieja a millorar l’accessibilitat de la ciutat

23-03-2018
El Síndic urgeix l’Ajuntament de Torrevieja a millorar l’accessibilitat de la ciutat

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remès a l’Ajuntament de Torrevella una resolució amb quatre recomanacions encaminades a fer efectius els drets de les persones amb mobilitat reduïda i facilitar el desplaçament i l’accés d’aquestes a les vies i edificis de Torrevella.

Entre les recomanacions efectuades, el defensor constreny l’Administració local perquè concrete “l’anunciat Pla d’Accessibilitat Integral del municipi” amb la dotació pressupostària adient. A més d’aquest pla, el Síndic també considera que l’Ajuntament hauria de desenvolupar polítiques transversals d’accessibilitat que involucren a tots els departaments per tal de garantir els drets de les persones amb diversitat funcional des de totes les àrees de gestió.

Així mateix, en una altra de les recomanacions, el Síndic demana “diligència i eficàcia” a l’hora de concórrer a totes les ajudes i subvencions que ofereixen altres administracions (diputacions, ministeris, fons europeus, etc.) en matèria d’accessibilitat.

La intervenció del Síndic té el seu origen en la queixa presentada per un ciutadà que manifestava la vulneració dels drets de les persones amb problemes de mobilitat a Torrevieja, així com l’escassa inversió d’aquest Ajuntament per a eliminar les barreres arquitectòniques en la via pública. En el seu escrit, l’afectat detallava una sèrie de punts sobre els quals no s’havia dut a terme cap actuació i que, per tant, eren inaccessibles. És per això i pel que fa a aquesta última qüestió, que Cholbi ha sol·licitat al consistori que supervise totes les àrees i llocs denunciats i que duga a terme les actuacions oportunes per a ajustar-se a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

El defensor recorda en la seua resolució el dret, reconegut per llei, de les persones amb discapacitat a viure de forma independent i a participar plenament en tots els aspectes de la vida. En opinió del Síndic, la falta d’accessibilitat dels entorns i servicis constitueix, sens cap dubte, una forma subtil com també indubtable de discriminació, ja que es limita no solament l’autonomia d’aquestes persones sinó també la seua capacitat de participar en la vida social, laboral i cultural en igualtat de condicions. Per aquest motiu els poders públics tenen l’obligació legal d’adoptar les mesures escaients per a assegurar l’accessibilitat universal, en igualtat de condicions amb les altres persones.

Veure el contingut íntegre de la resolución del Síndic: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10917181.pdf 

 

Notícies relacionades