Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem Educació a pagar els retards del complement salarial a un cap de departament

Actualitat del Síndic

Instem Educació a pagar els retards del complement salarial a un cap de departament

12-04-2022
Instem Educació a pagar els retards del complement salarial a un cap de departament

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que, al més prompte possible, abone el complement retributiu a un docent que va acudir al Síndic a començament d’any. L’afectat havia sigut nomenat cap de departament l’1 de setembre del 2020 i se li va renovar el nomenament al setembre de l’any 2021, però no havia percebut el complement corresponent, ni tampoc cap resposta de l’Administració educativa.

Així mateix, el defensor del poble valencià també adverteix l’Administració educativa sobre l’excessiva demora a respondre la sol·licitud presentada pel funcionari, alhora que li recorda l’«obligació legal imperativa de resoldre, dins del termini i en la forma escaient, les peticions i els recursos formulats pels interessats». N’hi ha prou amb observar els terminis transcorreguts (2/09/21 a 5/01/2022) per a arribar a la conclusió que l’actuació de l’Administració no ha sigut prou respectuosa amb el dret a una bona administració de la persona promotora de la queixa.

En la contestació al Síndic la Conselleria d’Educació al·ludia a l’escassetat de recursos humans com a motiu de la falta de resposta i d’abonament del complement retributiu corresponent a la prefectura de departament. Unes dificultats en matèria de personal de les quals el Síndic és conscient, però que, al seu parer, «no poden ser obstacle per al respecte i la protecció del dret individual dels empleats públics a percebre retribucions, sense distingir entre retribucions bàsiques i complementàries».

Per aquest motiu el síndic recomana a la Conselleria que adopte mesures organitzatives i de funcionament per a eliminar els obstacles relatius a la falta de recursos humans que impedeixen pagar puntualment els empleats públics i contestar-los dins del termini i en la forma escaient. L’elaboració de nous programes de gestió d’expedients, la millora dels programes informàtics i l’assignació de més mitjans personals són alguns dels suggeriments oferits pel Síndic.

Consulteu la resolució sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades