Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges ha lliurat l’Informe anual de 2018 a les Corts

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges ha lliurat l’Informe anual de 2018 a les Corts

13-01-2020
El Síndic de Greuges ha lliurat l’Informe anual de 2018 a les Corts

S’ha avançat molt en el reconeixement legal dels drets ciutadans però sense dotació de recursos materials i humans

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha lliurat l’Informe anual de 2018 a les Corts. El document, que també conté les taules amb l’activitat de la institució en xifres (p. 17 a 28), està disponible en la web www.elsindic.com.

Tal com s’exposa en l’Informe, l’any 2018 el Síndic va dur a terme 23.165 actuacions en defensa dels drets de la ciutadania, 3.165 de les qual corresponen a queixes tramitades per la institució (12.162 presentades per ciutadans i 40 d’ofici) i 10.963 a consultes ateses per la seua Oficina d’Atenció Ciutadana.

Així mateix, al llarg de 2018 el Síndic va dictar 6.861 resolucions per a millorar les actuacions i el servei oferit per l’Administració local i autonòmica.

Aquesta memòria anual posa en relleu que en els últims anys s’ha avançat molt en el reconeixement legal de drets ciutadans, el qual, però, no ha estat acompanyat de dotació econòmica per a recursos materials i humans. I és per això que hi ha nombroses queixes derivades dels retards en la resolució d’expedients administratius que demanaven prestacions o ajudes previstes per llei.

 

De fet, les demores en la tramitació dels expedients administratius de dependència, habitatge, serveis sanitaris o ajudes continuen sent el principal motiu de queixa de la ciutadania. (p. 39-41).

L’Informe del Síndic també destaca la inoperativitat de la Llei de regulació dels procediments d’emergència ciutadana, aprovada per la Generalitat en 2016, com ja va fer l’any anterior. Una prova d’això és que quan la institució tramita una queixa per a requerir a l’Administració que atorgue al ciutadà la prestació que ha sol·licitat ─ja siga una ajuda, habitatge, subsidi, etc.─ i li demana que ho faça dins del termini legal previst, la resposta és un escrit en què s’accepta la resolució però s’indica de forma generalitzada que resoldran el problema en el futur. Respecte de la solució concreta per a la demanda plantejada en la queixa no s’hi explicita res.

Augmenten un 45% les queixes derivades de la Llei de transparència

D’altra banda, cal ressaltar que les queixes derivades de l’aplicació de la Llei de transparència han augmentat un 45%, i han passat de 253, en l’any 2017, a 369 en el període de què ara donem compte. La major part d’aquestes queixes corresponen als apartats de participació pública i transparència (p. 85 a 87).

L’entrada en vigor de la Llei de transparència esmentada més amunt va estimular la presentació de queixes dels ciutadans per la falta de resposta de les administracions a les seues sol·licituds d’accés a la informació pública. Un altre vessant de les queixes relatives a la falta de transparència són aquelles que radiquen en la patrimonialització de la informació per part dels equips de govern en detriment dels representants de l’oposició.

 

Falta de recursos i problemes de gestió en els centres de menors

Pel que fa a la protecció dels drets de la infància i l’adolescència, el Síndic de Greuges ha insistit a través de les seues recomanacions i en l’Informe a les Corts corresponent a l’any 2017 en la necessitat d’elaborar una planificació estratègica del sector. Finalment, en 2018 es va aprovar la llei que preveu l’elaboració d’aquesta estratègia valenciana, tot i que no estableix un termini per a la seua elaboració.

La falta general de recursos i els problemes en la gestió dels centres de menors; els xiquets i adolescents en situació de guarda o tutela i, per tant, separats de la seua família biològica ─4.123 xiquets separats del seu àmbit familiar; la situació dels adolescents que arriben a la majoria d’edat tutelats per l’Administració autonòmica; i l’atenció a menors estrangers no acompanyats són unes altres preocupacions que el Síndic fa constar en la memòria que acaba de lliurar a les Corts.

A començaments de 2018 va concloure una queixa d’ofici impulsada per l’Observatori del Menor del Síndic, per a aprofundir sobre l’atenció que reben els xiquets i adolescents ingressats en centres específics per a menors amb problemes de conducta. La investigació va donar lloc a la publicació d’un informe que pot ser consultat en l’apartat “Publicacions” de la nostra pàgina web: Centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta.

La situació de l’habitatge públic a la Comunitat Valenciana és el títol d’un altre informe especial que el Síndic va presentar a les Corts, a l’abril de 2018. Es tracta d’un estudi monogràfic que analitza de manera aprofundida el panorama actual de l’habitatge públic ─principalment per la nova Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl) i els ajuntaments─ per a finalitats socials a fi d’atendre els col·lectius més vulnerables i desfavorits. (pág. 69). L’estudi evidenciava la falta d’habitatge públic per a aquest ús a la Comunitat.

 

En l’àmbit de la salut el motiu més recurrent de les queixes són els retards a rebre assistència sanitària, tant en proves diagnòstiques com en atenció. La memòria també contempla els obstacles per a fer real el dret a la salut de les persones estrangeres. (pág. 43-45)

Notícies relacionades