Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a netejar i senyalitzar el perímetre de la Llacuna Rosa

Actualitat del Síndic

El Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a netejar i senyalitzar el perímetre de la Llacuna Rosa

11-10-2021
El Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a netejar i senyalitzar el perímetre de la Llacuna Rosa

Una ciutadana va presentar una queixa davant el Síndic, a l’abril de 2021, en la qual manifestava que vivia en una urbanització pròxima al Parc Natural que envolta la Llacuna Rosa de Torrevieja i es queixava de la falta de resposta per part de l’Ajuntament de Torrevieja a les seues sol·licituds de senyalització del parc natural i de manteniment regular de la zona en la qual viu. La ciutadana qualificava de “molt deficient” el manteniment, la neteja i la il·luminació dels carrers de la zona i també del perímetre del parc natural. Tanmateix denunciava la falta de mobiliari urbà i el mal estat de diversos solars limítrofs que s’usaven com a abocadors.

Després de diversos requeriments, l’Ajuntament de Torrevieja va contestar al defensor valencià que «totes les vies públiques que limiten amb el Paratge Natural de Torrevieja – La Mata són netejades amb regularitat per l’Ajuntament» i que la neteja i conservació del paratge natural no eren de la seua competència. Res no va dir sobre la falta de resposta a les sol·licituds de la interessada.

El Síndic destaca en la seua resolució el dret que té la ciutadania a una bona administració, així com el deure de l’Administració de resoldre expressament les peticions i reclamacions que li presenten els particulars.

Igualment, el defensor valencià també assenyala en la resolució que existeix abundant normativa que atribueix als municipis una àmplia capacitat d’actuació en matèria de salubritat pública, medi ambient i disciplina urbanística. En aquest sentit, és obligació dels ajuntaments dur a terme l’adequada neteja i manteniment de les vies públiques i del mobiliari urbà, així com també la senyalització que, en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat es considere adequada en l’entorn del parc natural.

Per tot això, el Síndic insta l’Ajuntament de Torrevieja a comprovar l’estat de conservació d’aquestos solars i a dictar les ordres d’execució per a la seua neteja, si escau. Així mateix, li recorda que pot procedir a l’execució subsidiària d’aquestes actuacions si els propietaris dels solars privats no ho fan.

Veure https://www.elsindic.com/Resoluciones/11746414.pdf

Notícies relacionades