Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga les traves de les federacions esportives als xiquets estrangers

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga les traves de les federacions esportives als xiquets estrangers

05-12-2017
El Síndic investiga les traves de les federacions esportives als xiquets estrangers

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici per a investigar l’actuació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en relació amb la situació dels menors estrangers que no poden participar en activitats esportives federades perquè no tenen fitxa.

L’actuació del defensor del poble de la Comunitat Valenciana es produeix després de conéixer, a través dels mitjans de comunicació, les denúncies d’alguns clubs esportius (de futbol i bàsquet) quant al bloqueig en l’expedició de fitxes federatives a menors d’origen estranger a causa dels requisits burocràtics.

La quantitat de documentació administrativa que se sol·licita als pares o tutors dels menors per part de les federacions esportives valencianes els impedeix gaudir del dret a practicar l’esport que els agrada, tal com fan la resta de xiquets/es, cosa que podria anar en contra del principi d’igualtat i no-discriminació.

Les activitats esportives a què fan referència les notícies estan gestionades per federacions esportives. Es tracta d’associacions privades, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, declarades d’utilitat pública per la Llei estatal  10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

Pel que fa al paper que exerceix l’Administració Pública sobre aquestes federacions esportives, el Síndic al·ludeix al Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació i Esport, que recull el deure de la Direcció General d’Esports “d’exercir la tutela de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, sense detriment de la seua activitat privada”

La Conselleria referida té també competències per a tramitar els expedients d’ajudes i subvencions a aquestes federacions esportives, dirigides a programes i activitats esportives (l’esport base, esdeveniments esportius especials, programes de tecnificació, etc.), com també per a atendre les despeses de gestió i funcionament de l’esport federat.

Notícies relacionades