Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Una resolució del Síndic de juliol de 2015 evidenciava les deficiències en la inspecció de centres de menors

Actualitat del Síndic

Una resolució del Síndic de juliol de 2015 evidenciava les deficiències en la inspecció de centres de menors

16-05-2017
Una resolució del Síndic de juliol de 2015 evidenciava les deficiències en la inspecció de centres de menors

Arran de les notícies publicades en diversos mitjans de comunicació sobre el tancament de centres, trasllat de menors tutelats, possibles situacions de maltractament, etc., el síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, comparteix amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives la seua preocupació sobre l’atenció que s’està prestant als menors en situació de desprotecció i que actualment es troben acollits en centres residencials, i considera positiu que els servicis d’inspecció siguen capaços de detectar anomalies en els recursos d’atenció a menors. Des del Síndic se segueix amb gran inquietud els fets denunciats per la Conselleria i se supervisarà, com se sol fer en l’exercici de les seues funcions, l’atenció que reben els menors que han estat afectats directament o indirectament per les actuacions de l’Administració.

No obstant això, el defensor del poble valencià vol posar de manifest que des d’aquesta institució ja s’ha advertit nombroses vegades als distints governs de la Generalitat sobre les anomalies i deficiències que afecten l’actual sistema de protecció a la infància i ha proposat reiteradament mesures per a esmenar-les.

Sense que calga anar més lluny, i en relació amb els fets denunciats en els mitjans de comunicació, el Síndic es va pronunciar al juliol de 2015 sobre el deficient sistema de supervisió i inspecció dels centres de protecció de menors. En la seua resolució el Síndic denunciava l’incompliment sistemàtic de l’obligació legal de l’Administració de fer el seguiment i la supervisió amb una periodicitat de sis mesos en el cas dels centres d’acollida de menors, i de tres mesos quan es tracta de centres que atenen menors amb problemes de conducta.  Per això, recomanava a l’actual Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives l’augment de dotació de personal dels servicis d’inspecció, com també l’establiment d’una metodologia que assegurara el compliment efectiu d’aquesta obligació legal.

La Conselleria va acceptar al setembre de 2015 la recomanació del Síndic i es va comprometre a dotar amb més personal les unitats administratives dedicades a l’atenció del menor, com també a fer millores organitzatives i procedimentals que asseguraren el seu compliment.

Així mateix, durant una de les últimes visites cursades pel defensor del poble valencià als diversos centres de protecció de menors de la Comunitat Valenciana, aquesta institució va detectar importants deficiències en les instal·lacions i la seguretat del Centre Els Estels (Alacant), que l’Administració mateixa va reconéixer en el seu informe. Per això, tot complint la recomanació que va dictar el Síndic al setembre de 2016, la Conselleria es va comprometre a fer una reforma integral de l’edifici, però fins a la data el defensor del poble valencià no té constància que s’haja executat.

Una altra de les preocupacions que comparteix el Síndic amb la Conselleria és l’obligació legal de potenciar l’acolliment familiar i evitar el residencial en menors de zero a sis anys i molt especialment en els menors de tres anys. Després de detectar al novembre de 2016 que 83 menors d’aquestes edats es trobaven internats en centres de protecció (39 d’ells menors de 3 anys) i que en la majoria dels casos se superava el període màxim legal d’estada, el Síndic va recomanar una actuació immediata i decidida de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a complir a l’obligació legal de no acordar l’acolliment residencial per a menors de zero a sis anys.

Finalment, el Síndic recorda que fa anys que està exigint la necessitat imperiosa de revisar l’actual sistema de protecció a la infància i d’adequar-lo a les necessitats dels menors dins de l’actual marc legislatiu estatal. Igualment considera oportú destacar la implicació i la professionalitat de la gran majoria dels treballadors que, a pesar dels dèficits del sistema, són capaços d’atendre adequadament les necessitats dels menors acollits.

Actualment, el Síndic de Greuges té obertes queixes sobre:

  • L’atenció als menors tutelats que resideixen en els recursos d’Emaús (2 queixes)
  • L’atenció a menors afectats pels trasllats de Bunyol
  • Una actualització de la queixa sobre l’atenció a menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana.

Adjuntem algunes resolucions i informes sobre menors en situació de desprotecció:

Resolució del Síndic sobre la supervisió de centres d’acollida de  menos a la Comunitat Valenciana (juliol 2015)

Notícies relacionades