Política de protecció de dades

  • Inici >
  • Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Les dades recollides en els nostres fitxers i, si s’escau, la documentació que s’hi adjunta, a partir de les dades que ens faciliteu, són confidencials i seran incloses en un fitxer titularitat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a l’efecte de ser tractades per a gestionar, tramitar, controlar i fer el seguiment de les queixes, consultes o de la resta d’informació sol·licitada a través d’aquesta web. I, en qualsevol cas, solament podran ser utilitzades per a proporcionar informació relativa a les actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges, dins de les funcions pròpies que té atribuïdes o delegades en l’àmbit de les seues competències.

Les dades personals proporcionats per vosté seran incorporats a un fitxer el responsable del qual és el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que els tractarà d’acord amb els principis establits en el Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, de Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, hem omés de totes les nostres resolucions la informació relativa a les dades de caràcter personal.