Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Accepten la recomanació del Síndic i li retornen els ingressos cobrats indegudament per liquidació d’una plusvàlua

Actualitat del Síndic

Accepten la recomanació del Síndic i li retornen els ingressos cobrats indegudament per liquidació d’una plusvàlua

12-05-2023
Accepten la recomanació del Síndic i li retornen els ingressos cobrats indegudament per liquidació d’una plusvàlua

L’Ajuntament d’Alacant accepta íntegrament la resolució del Síndic i retorna els ingressos indegudament cobrats en un expedient de liquidació de plusvàlua per la transmissió d’un immoble.

La persona afectada va presentar una queixa davant el defensor del poble valencià en la qual denunciava haver rebut, sense mediar més informació, un constrenyiment de SUMA per un import de 861,81€ (779,86€ de principal, 77,99€ de recàrrec i 3,96€ de costes). Davant aquesta situació, va recórrer el constrenyiment. L’ajuntament el va anul·lar, i va ordenar la devolució del recàrrec, els interessos i les costes per un total de 83,41€. Malgrat haver anul·lat la provisió de constrenyiment, no li havien notificat la liquidació per al seu pagament en període voluntari, provocant-li una situació d’indefensió.

Després de l’estudi de l’expedient, el síndic va instar l’ajuntament a retornar-li tot el que li havien cobrat -el principal, els recàrrecs, els interessos i les costes (861,81€)- i a notificar degudament la liquidació del referit impost en període voluntari. Una recomanació que ha sigut íntegrament acceptada per l’administració.

Consulteu la nostra actuació:

Notícies relacionades