Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat