Observatori de la Infància i Adolescència

Funcionament

El Ple d’aquest Observatori es reunirà trimestralment, llevat que es considere oportú avançar-ne la convocatòria per l’aparició d’algun fet o situació que ho aconselle.

Els membres del Ple són els encarregats de fixar l’agenda de les reunions, atenent als problemes o les qüestions que consideren que cal tractar-hi.

En aquesta mateixa web es podran consultar les actes de les reunions, la composició del Plenari, els informes que s’elaboren, els enllaços d’interés i, fins i tot, hi ha prevista la posada en marxa d’un fòrum per a intercanviar idees i propiciar l’anàlisi sobre legislació, accions, etc.

REGLAMENT DE L’OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL SÍNDIC DE GREUGES

El Síndic de Greuges  de la Comunitat Valenciana és l’alt comissionat de les Corts Valencianes, designat per aquestes per a la defensa dels drets i les llibertats compresos en els títols I de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia, a l’efecte dels quals podrà supervisar l’actuació de l’Administració Pública de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit de les competències que li són atribuïdes per l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia i per la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges.

La Llei de protecció jurídica de la Infància i Adolescència (LO 1/96, de 15 de gener) estableix en l’article 10, com a mesura per a facilitar als menors l’exercici dels seus drets, que aquests podran plantejar les seues queixes davant del Defensor del Poble. Amb aquesta finalitat, un dels adjunts d’aquesta institució s’haurà de fer càrrec de manera permanent dels assumptes relacionats amb els menors. La Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, subratlla la necessitat de facilitar als menors l’accés a aquestes institucions.

A la Comunitat Valenciana, la Llei de protecció integral de la infància i l’adolescència (Llei 12/2008, de 3 de juliol) reconeix, com a mecanisme que poden utilitzar els menors o els seus representants legals, la possibilitat de presentar denúncies davant del Comissionat del Menor de la Comunitat Valenciana i davant del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Per decisió del Síndic de Greuges, ratificada en la Junta de Coordinació duta a terme el 28/09/2015, es va constituir aquesta institució, l’Observatori de la Infància i Adolescència.

L’objectiu principal de l’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges és crear un espai en el qual poder mantindre un contacte permanent amb professionals i entitats de l’àmbit de la infància i l’adolescència, a fi de conéixer situacions en què puguen estar compromesos els drets i les llibertats reconeguts a les persones menors d’edat.

Com a objectius funcionals de l’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges cal destacar els següents:

  • Fer conéixer la figura del síndic de greuges entre les persones professionals del sector.
  • Fer conéixer les funcions atribuïdes al Síndic de Greuges en la seua missió de defensor dels drets de la infància i l’adolescència.
  • Fer conéixer el procediment de tràmit seguit pel Síndic de Greuges en la gestió de les queixes: queixes d’ofici i queixes presentades pels interessats (tutors, professionals i menors).
  • Millorar el coneixement que les persones menors d’edat tenen de la institució del Síndic de Greuges i elaborar propostes perquè la coneguen.
  • Promoure i potenciar el coneixement que tenen, tant menors com professionals, dels drets reconeguts a la infància i la manera d’exercir-los.
  • Generar un espai de reflexió, en què es puguen elaborar propostes de millora dirigides a les administracions competents, amb l’objectiu de perfeccionar l’actual Sistema de Protecció i Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana.

L’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges funcionarà en Ple i en comissions de treball. El Ple està integrat per totes les persones que formen part de l’Observatori.

Es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat trimestral, i en sessió extraordinària sempre que alguna persona del Ple ho sol·licite i així ho considere el Síndic de Greuges, atenent a la urgència de l’assumpte que calga tractar.

Les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries es faran amb una antelació mínima de set dies.

En les convocatòries es concretaran els punts de l’ordre del dia que s’hi tractaran, com també l’hora de començament i finalització de la reunió, a més del lloc de trobada.

En l’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges es podran crear comissions de treball, quan hi haja assumptes que ho requerisquen. Les comissions de treball que es constituïsquen hauran d’estar formades, com a mínim, per dues persones membres de l’Observatori i podran comptar amb persones que, tot i que no hi pertanguen, es consideren necessàries per la seua connexió amb la matèria que calga tractar.

La dinàmica de treball i periodicitat de les reunions de les comissions de treball seran establides per les persones que les componguen. La persona que faça de secretari o secretària de les reunions haurà d’estendre acta, tant de les reunions del Ple de l’Observatori, com de les comissions de treball.

Les actes de cada sessió seran públiques, i estaran disponibles en la pàgina web del Síndic de Greuges.

Reglament aprovat pel Plenari de l’Observatori de la Infància i Adolescència del Síndic de Greuges en la reunió duta a terme el 15 d’octubre del 2015.