Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix l’empresa pública de les ITV a restituir un aspirant que va ser exclòs de la borsa de treball temporal

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix l’empresa pública de les ITV a restituir un aspirant que va ser exclòs de la borsa de treball temporal

21-11-2023
El Síndic urgeix l’empresa pública de les ITV a restituir un aspirant que va ser exclòs de la borsa de treball temporal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que ordene a SITVAL (empresa pública que gestiona les ITV) que restituïsca a un ciutadà la condició d’aspirant en la borsa de treball temporal per a cobrir places d’Inspector d’ITV en les diferents estacions de la Comunitat Valenciana. Luna afirma que l’Administració ha d’assegurar l’accés de la persona afectada a la borsa de treball convocada el juny de 2023 en condicions d’igualtat i, per tant, haurà de ser admés en el lloc de la llista que li corresponga tenint en compte els mèrits que hi va aportar.

L’actuació del Síndic es va iniciar després de rebre la queixa d’una persona que havia sigut exclosa de l’esmentada borsa per tindre la titulació d’enginyer industrial i no la de tècnic superior en automoció, tot i comptar amb informe favorable del subdirector General d’Indústria, de data 15/09/2023, que la mateixa direcció general va remetre a l’empresa pública SITVAL.

Segons aquest informe, la titulació citada en l’annex per a ser inspector d’ITV és el requisit mínim: «la titulació de tècnic superior en Automoció o equivalent ha d’entendre’s com una titulació mínima per a accedir a l’activitat de personal inspector i no s’hi poden excloure, per tant, titulacions superiors que demostren competència, capacitat i idoneïtat per a desenvolupar aquesta activitat». No obstant això, els responsables de l’empresa SITVAL, lluny d’accedir a la pretensió de l’afectat de ser admés en la borsa, van comunicar que el tindrien en compte per a successives convocatòries.

Finalment, Luna també recrimina a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme la falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges i li recorda el deure legal de col·laborar amb aquesta institució, facilitant la informació sol·licitada i contestant les recomanacions, els suggeriments o els recordatoris de deures legals efectuats.

Consulta la nostra actuació: 12026769.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades