Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Els defensors del poble exigeixen el compliment de les mesures previstes en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

Actualitat del Síndic

Els defensors del poble exigeixen el compliment de les mesures previstes en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

25-10-2018
Els defensors del poble exigeixen el compliment de les mesures previstes en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

Els defensors del poble han reafirmat hui, en una declaració conjunta, el seu compromís amb la prevenció i en la lluita contra la violència de gènere. El document, consensuat entre les diverses defensories, recull quasi una trentena de recomanacions dirigides a millorar la resposta que reben les víctimes de violència de gènere i proposar mesures efectives per a acabar amb aquesta xacra social. Aquest document serà remés a totes les administracions nacionals i autonòmiques amb competències en la matèria.

Entre les mesures aprovades, urgeixen a posar en marxa les actuacions recollides en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, com ara la implantació generalitzada i homogènia de les unitats de valoració integral forense. Aquests òrgans pericials s’encarreguen d’assistir els òrgans judicials a l’hora de prendre decisions, per la qual cosa resulta imprescindible l’especialització dels seus professionals -forenses, psicòlegs/òlogues i treballadors/es socials- per a valorar correctament el grau de risc de les víctimes. Els seus informes de valoració haurien d’estar en el jutjat abans de la declaració de la víctima i de l’agressor, a fi de garantir les mesures de protecció més idònies i personalitzades.

La formació i sensibilització en matèria de violència de gènere, segons l’acord adoptat, és indispensable per a qualsevol professional que intervinga en la protecció integral de les víctimes; des dels cossos i forces de seguretat, advocats/des del torn d’ofici, fins a jutges i fiscals. Aquesta formació, a més, hauria de ser continuada, obligatòria i avaluable.

Els defensors insten a revisar, actualitzar i adaptar la llei de violència de gènere i que s’impulsen els canvis legislatius necessaris per a ampliar el concepte de violència de gènere a tots els tipus de violència que s’exerceixen contra les dones pel fet de ser dona, tal com es recullen en el Conveni d’Istanbul. També consideren necessari que l’acreditació de la condició de víctima de violència de gènere puga referendar-se mitjançant instruments més amplis i homogenis arreu del territori.

INSERCIÓ LABORAL

És imprescindible la inserció laboral de les dones víctimes de violència de gènere per a propiciar la seua recuperació integral. Per a això, caldria dotar pressupostàriament els recursos i programes destinats a aquesta finalitat, fomentar la creació de convenis laborals, incloure clàusules socials en els contractes de les administracions públiques i adoptar mesures de compatibilització horària dels cursos de formació amb els horaris d’escoles infantils i col·legis.

HABITATGE

Els defensors defensen el dret de les dones víctimes de violència de gènere a accedir, amb caràcter prioritari, a habitatges protegits i remarquen l’obligació de la legislació de garantir aquesta prioritat de manera suficient mitjançant la reserva obligatòria d’habitatges i la flexibilització dels requisits per a accedir-hi. El dèficit d’aquests habitatges limita l’abandó de la residència habitual i perpetua la violència sobre les víctimes.

MENORS

Les nefastes conseqüències que produeix la violència de gènere no les pateix exclusivament la dona, sinó que ineludiblement s’estenen als seus fills i filles, qui, sens dubte, són víctimes directes d’aquesta violència.

En primer lloc, els defensors recorden que s’ha de garantir el dret del xiquet/a víctima de violència de gènere a ser escoltat/da de manera activa en les decisions que l’afecten i que cal tindre en compte sempre el seu interés superior.

Per a la protecció dels menors, els defensors proposen una modificació normativa que propicie la suspensió temporal de la pàtria potestat per al pare presumpte agressor en el moment en què es dicten mesures de protecció sobre la dona. Aquesta mesura, a banda protegir la vida del menor, evitaria haver de demanar l’autorització paterna perquè filles i fills reben atenció sanitària o puguen canviar de centre educatiu amb l’objectiu de garantir la seua seguretat.

Els problemes psicològics que poden patir els menors quan són víctimes directes del maltractament resulten molt més subtils a l’hora de ser detectats que els danys físics. És per això que els defensors urgeixen a reforçar les plantilles professionals que presten assistència psicològica especialitzada, de manera que es garantisca la qualitat i intensitat de les sessions.

Respecte dels menors orfes de mare, els defensors aposten per accelerar els processos d’atorgament de la guàrdia i custòdia als familiars, a fi d’evitar situacions de desemparament.

Consulteu la Declaració de les XXXIII Jornades de Coordinació de Defensors del Poble sobre atenció a dones i menors víctimes de violència de gènere.

Notícies relacionades