Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • La Conselleria accepta la recomanació del Síndic i posarà en marxa la “finestreta única” per als demandants d’habitatge

Actualitat del Síndic

La Conselleria accepta la recomanació del Síndic i posarà en marxa la “finestreta única” per als demandants d’habitatge

17-05-2023
La Conselleria accepta la recomanació del Síndic i posarà en marxa la “finestreta única” per als demandants d’habitatge

Aquest procediment, d’acord amb la Llei de Funció Social de l’Habitatge, permetrà oferir una solució residencial a qui ho requerisca amb la presentació d’una única sol·licitud

El Síndic continua recordant a les diferents administracions amb competències en la matèria  que la falta d’habitatge públic lliure que cal adjudicar no es pot convertir en una causa que demore, indegudament, la satisfacció del dret a l’habitatge dels ciutadans valencians. Per això aquesta institució posa l’accent en l’obligació de concedir, d’ofici, algun dels mecanismes alternatius expressament previstos en la Llei de Funció Social de l’Habitatge (LSF).

El sistema establit en la LFSV estableix que cal atendre a la persona que manifesta una situació de pobresa en habitatge de manera integral per les administracions amb competències en matèria d’habitatge, amb la finalitat d’aconseguir una solució real i efectiva que pal·lie aquesta mancança. Un sistema en el qual, davant de la manifestació d’una necessitat d’habitatge, s’atorgue l’ús i gaudi d’un allotjament (públic o, fins i tot, lliure) o de recursos econòmics (ajudes) per a poder accedir-hi i veure satisfet d’aquesta manera el seu dret a l’habitatge.

En la seua resposta a les recomanacions del Síndic, arran de la queixa d’una persona que reclamava per la demora en l’adjudicació d’un habitatge públic, la Conselleria ha dictat una instrucció per a iniciar, de manera urgent, les actuacions necessàries per al desenvolupament i implantació d’un procediment de “finestreta única” a través del qual la ciutadania podrá realitzar una única sol·licitud. Després de ser valorada, l’Administració li oferirà les solucions residencials que li puguen correspondre. Un procediment que es desenvoluparà amb la màxima transparència i informació per a les persones interessades, i que comptarà amb una comissió de seguiment per a avaluar l’esmentat procediment.

El Síndic considera que el resultat del disseny i ràpida posada en marxa del procediment de “única sol·licitud” que s’anuncia, serà l’emissió d’una resolució expressa la qual permeta oferir al promotor de l’expedient de queixa una solució real i efectiva al problema de necessitat d’habitatge que pateix, tal com va ser recomanat per aquesta institució en la Resolució de consideracions de data 29/12/2022.

Veure la nostra actuació completa:

Notícies relacionades