Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Resulta imprescindible revisar el procediment per a resoldre les sol·licituds de renda valenciana d’inclusió perquè siga eficaç

Actualitat del Síndic

Resulta imprescindible revisar el procediment per a resoldre les sol·licituds de renda valenciana d’inclusió perquè siga eficaç

02-09-2021
Resulta imprescindible revisar el procediment per a resoldre les sol·licituds de renda valenciana d’inclusió perquè siga eficaç

El Síndic afirma que és imprescindible revisar el procediment existent actualment per a resoldre les sol·licituds de RVI, a fi que aquesta siga una resposta a la realitat social, d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que ha de presidir l’actuació de les administracions públiques.

Així ho assenyala el defensor en una resolució recent, que s’ha emés arran de la queixa d’un ciutadà que relatava que el 6/08/2020 va presentar una sol·licitud de renda valenciana d’inclusió, en la modalitat de renda de garantia d’inclusió social, i que la Conselleria no havia resolt el seu expedient al març de 2021, quan va recórrer al Síndic de Greuges.

Després de demanar informació a les administracions implicades, l’Ajuntament d’Alacant va contestar a l’abril que “la sol·licitud de RVI es va presentar en el registre telemàtic de la Conselleria el dia 06/08/2020, però no va tenir entrada en l’Ajuntament fins al 04/02/2021, moment en què es va enregistrar l’expedient amb urgència. Actualment, l’expedient es troba en procés de revisió i petició de documentació”.

Per la seua banda, la Conselleria ens va informar que el retard produït des de l’entrada de la sol·licitud en el registre fins a la seua remissió a l’Ajuntament estava causat per l’elevat nombre de sol·licituds que van entrar en el registre general electrònic en un breu espai de temps, atesa la impossibilitat que les persones les presentaren en el registre telemàtic de l’Ajuntament, cosa que va provocar l’acumulació i l’embús d’aquestes.

Així doncs, l’incompliment dels terminis legalment establits és evident, perquè han transcorregut més de 12 mesos des de la sol·licitud i l’interessat encara no ha obtingut una resolució expressa.

Per això, recomanem que s’adopten les mesures necessàries per a cursar sense dilació els documents rebuts en el Registre electrònic d’aqueixa Conselleria, i que es revise i s’avalue el procediment tècnic administratiu establit actualment. I que, amb caràcter urgent, es resolga la sol·licitud de la persona interessada i se li reconega el dret a la percepció de la prestació amb efectes del primer dia del mes següent al registre de la presentació de la sol·licitud.

Per a més informació,  resolució

Notícies relacionades