Plantegem a Educació ampliar els supòsits per a accedir a la beca salari

La beca salari és un programa d’ajudes lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que el Consell va posar en funcionament durant el curs 2016-2017. Per a optar a aquesta beca salari, l’alumnat ha de ser-ne sol·licitant i beneficiari des del primer curs d’accés a la Universitat.

La intervenció del defensor valencià en aquest assumpte es produeix després de la queixa presentada per una afectada que denunciava que el requisit indicat més amunt excloïa estudiants que no van sol·licitar la beca l’any anterior –ja siga perquè no la necessitaven, ja siga per desconeixement- i que, tanmateix, els hi calia molt i  complien amb tots els altres requisits.

Si bé és veritat que el Síndic no ha observat una actuació irregular per part de l’Administració, ha suggerit a la Conselleria que dote amb més recursos econòmics aquestes ajudes a fi que també hi puguen accedir aquells alumnes les circumstàncies socials i econòmiques dels quals hagen canviat d’un any per a un altre, i que reunisquen els requisits acadèmics i de renda establits.

Veure la resolució del Síndic.

La Politècnica reforça la transparència en l’elecció del defensor universitari

Ara fa uns mesos, vam rebre en el Síndic una queixa presentada per un dels candidats a defensor universitari de la Universitat Politècnica de València, en què manifestava que des de la Mesa de Claustre de la UPV se li havia denegat la possibilitat de nomenar un interventor durant el procés d’elecció de defensor universitari.

Després de la petició d’informació sol·licitada sobre aquesta qüestió, la Universitat contestava al Síndic que la proposta per al nomenament d’un interventor per cada mesa electoral solament està prevista, de forma expressa, per a les eleccions a rector i director o degà d’escola o de facultat. Així mateix, consideraven que el defensor universitari no és un òrgan de govern i que, a més, no és triat de manera universal directa per la comunitat universitària, sinó pel claustre; per aquestes raons entenien que no existia una situació substancialment idèntica que justificara l’analogia amb altres eleccions d’aquella Universitat.

D’acord amb el Síndic, el Reglament de Règim Electoral de la UPV no recull de forma expressa l’existència d’interventors en les eleccions a defensor universitari, però tampoc la prohibeix. Segons la seua opinió, no hi ha dubte que “la presència d’un interventor, proposat per cada candidatura, no causa cap perjudici a l’interés públic, sinó tot al contrari, el seu nomenament en qualsevol procés electoral és molt recomanable a fi de garantir-ne la transparència”. I encara més quan es tracta de triar la persona que vetlarà pel respecte dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària davant de les actuacions dels diversos òrgans i servicis universitaris.

Per tot això, Cholbi instava la Universitat a permetre la possibilitat que cada candidatura proposara el nomenament d’un interventor per cada taula electoral en les eleccions de defensor universitari. Aquesta recomanació fou acceptada i ja ha sigut recollida a través d’una modificació parcial del Reglament del Defensor Universitari.