El Síndic és el defensor del menor?

Sí, actualment sí que ho és. La llei de protecció integral de la infància, de 2008, preveu la posada en marxa de la figura del comissionat del menor o pare d’orfes, a qui correspondrà la promoció i defensa dels drets dels menors a la Comunitat Valenciana. No obstant això, aquesta figura encara no s’ha implantat.

Fins que això s’esdevinga, el Síndic, com a defensor dels drets dels ciutadans, també assumeix la defensa dels drets dels menors d’edat i tramita queixes sobre les situacions d’amenaça o vulneració de drets dels xiquets. Tanmateix, no pot intervindre en casos particulars, la solució dels quals correspon als tribunals de justícia (per exemple, separacions matrimonials o divorcis).