Necessite formular un recurs administratiu, me’l poden fer en el Síndic?

No. En el Síndic no podem prestar la labor d’assessorament jurídic a la ciutadania i, en conseqüència, tampoc podem elaborar recursos contra multes o qualsevol altra resolució administrativa. Ara bé, sí que ens podeu formular una queixa quan l’administració corresponent no resol expressament, dins del termini i en la forma escaient, les reclamacions o els recursos que hi heu interposat.