Què ocorre si prescriu l’ajuda que m’han concedit?

El dret al reconeixement, la liquidació i el pagament de les obligacions ja reconegudes prescriu al cap de quatre anys (article 18.1 de la Llei d’hisenda pública de la Generalitat Valenciana). És a dir, si ha transcorregut el termini de 4 anys des que es va notificar l’ajuda o subvenció i no se n’ha reclamat el pagament a l’administració corresponent, aquesta podria negar-se a pagar l’ajuda tot afirmant que ha prescrit.