Què puc fer perquè l’ajuda que m’han concedit i que encara no m’han pagat no prescriga?

Per a interrompre el còmput del termini assenyalat, es pot presentar una reclamació davant de l’administració que va reconéixer l’ajuda i exigir que pague la subvenció que va ser atorgada al moment corresponent, abans que transcórrega el termini de quatre anys des que es va notificar el reconeixement de l’ajuda; per exemple, caldrà dirigir-se a la Conselleria d’Infraestructura, Territori i Medi Ambient per a reclamar l’impagament per ajudes a l’habitatge/lloguer. Així, s’evitarà que opere el termini de prescripció previst legalment.