El Síndic insta a millorar la difusió i el règim de compatibilitats de «l’assistent personal» en el sistema de la dependència

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dirigit una bateria de recomanacions a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a impulsar la prestació de l’«assistència personal» dins del sistema de dependència de la nostra Comunitat.

Una de les mesures demanades pel defensor té a veure amb fer més difusió d’aquesta prestació entre els serveis socials, les persones amb discapacitat i les seues famílies, ja que, actualment, l’«assistent personal» és una figura residual dins dels recursos i serveis que s’ofereixen en el Sistema d’Atenció i Suport a la Dependència (SAAD). El desconeixement d’aquesta prestació no es produeix només en les persones amb dependència, sinó fins i tot entre part dels serveis socials mateixos, els quals obliden proposar aquesta opció i opten per altres de més clàssiques, com ara curadors no professionals en l’àmbit familiar, centres de dia o residencials, etc.

Per al Síndic també és important que hi haja més agilitat i rapidesa en la resolució dels PIA, ja que la demora actual desincentiva els possibles sol·licitants d’assistència personal a l’hora de marcar aquesta preferència, per culpa del cost que han de suportar fins que l’Administració els abone les mensualitats amb caràcter retroactiu. Luna recorda que per a la prestació d’«assistent personal» cal contractar una persona de manera privada i aportar la documentació pertinent, o bé recórrer a una empresa acreditada i avançar una quantia elevada de diners durant uns mesos, mentre no es reconega la prestació, una situació que no és fàcil de suportar. És per això que reclama més agilitat en la resolució i l’abonament sense demores de les mensualitats d’aquesta prestació, com també un increment del seu import econòmic, a fi que contribuïsca a una llibertat real quan la persona dependent haja de triar entre els diversos recursos i prestacions.

Una altra de les recomanacions dirigida a la Conselleria té a veure amb la complementarietat d’aquesta prestació. Una vida tan autònoma i independent com siga possible s’aconsegueix fent compatibles diversos recursos i prestacions que no encotillen les opcions vitals i permeten desenvolupar-se més enllà de les activitats i atencions rebudes en un centre. A hores d’ara la prestació econòmica d’«assistència personal» és compatible amb el servei de teleassistència i els serveis de promoció de l’autonomia o la seua prestació vinculada, excepció feta dels habitatges tutelats. El síndic emplaça l’Administració a regular amb generositat el règim de compatibilitats en favor de la figura de l’«assistència personal». Especialment, considera necessari que es puga compatibilitzar amb els centres d’atenció diürna, i així garantir la realització d’un projecte personal de vida amb més autonomia.

La resolució del Síndic també aprofundeix en el nombre de persones que actualment gaudeixen d’aquesta prestació per províncies (175 en total), i diferencia entre menors d’edat i adults, les persones que estan esperant-la o el perfil dels assistents personals, entre altres detalls.

Ací podeu consultar la nostra resolució:11848067.pdf (elsindic.com)

El Síndic investiga la implantació de l’«assistent personal» en el sistema de la dependència 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha obert una queixa d’ofici per a conéixer la situació real de la figura de l’«assistent personal» en el sistema de la dependència a la Comunitat Valenciana, com també la perspectiva de futur d’aquest recurs davant de la pròxima reforma del Decret 62/2017, del Consell, que estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema de serveis i prestacions.

La prestació econòmica destinada a la contractació d’un assistent personal ha sigut, sens dubte, la de menor implantació d’aquelles que preveu el sistema de la dependència. Segons dades facilitades pel CERMI CV, encara que aquesta prestació ha millorat quantitativament en els dos últims anys, continua sent residual perquè implica solament el 0,07% de les prestacions i recursos oferits a la Comunitat Valenciana, de manera que és sensiblement inferior a la mitjana a Espanya (0,54%).

Al síndic, li preocupa que el desconeixement de la figura d’«assistent personal» per part de la població i fins i tot per part dels professionals dels serveis socials puga ser la causa de la seua mínima demanda o oferiment.  Així mateix, les dades evidencien que la demanda d’aquesta figura és mínima, atesa la complexitat burocràtica de la tramitació i la seua tardança a concretar-se, mentre existeixen recursos més instaurats com ara el centre de dia ocupacional, més visibles i tangibles. Luna recorda que per a la prestació d’«assistent personal» cal contractar una persona de manera privada i aportar la documentació pertinent o recórrer a una empresa acreditada, i que s’ha d’avançar una quantia elevada de diners durant uns mesos mentre no es reconega la prestació, una situació que no és fàcil de suportar per a moltes persones.

Per això, el síndic s’ha dirigit a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a requerir-li informació. Una de les dades que sol·licita és el nombre d’assistents personals que hi ha dins del sistema de dependència a cada província de la Comunitat (amb distinció d’aquells que són personal d’assistència terapèutica infantil). Igualment, s’ha interessat per la quantitat de sol·licituds d’aquesta prestació sense atendre i si hi ha sol·licituds de canvi des d’altres prestacions cap a la d’«assistent personal».

Quant al perfil de l’«assistent personal», aquesta institució ha demanat informació sobre la seua formació, edat, sexe i relació laboral. També li interessa el càlcul de la prestació econòmica (imports per a Grau II i Grau III de dependència) i la previsió del règim de compatibilitats d’aquesta figura d’«assistent personal» amb altres prestacions o recursos.

A partir d’ara, la Conselleria ha de contestar al síndic en el termini d’un mes, que podria ser ampliat un altre mes, amb caràcter excepcional i a instàncies de l’Administració.

El Síndic insta Igualtat a prendre mesures per a resoldre el col·lapse dels expedients de responsabilitat patrimonial de dependència

El Síndic ha demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que elabore un informe amb les necessitats humanes i materials necessàries per a resoldre el col·lapse en la tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial de dependència. A més, l’insta que, sobre la base d’aquesta informació, s’adopten les mesures adequades perquè el servei funcione correctament.

Després d’iniciar una investigació d’ofici sobre aquest tema, a causa de l’elevat nombre de queixes que ens arribaven relacionades amb la demora en els pagaments, la resposta de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a les peticions d’informació d’aquesta institució revela que, hui, 14.000 famílies continuen sense cobrar la prestació del seu parent difunt i moltes d’elles porten així des de l’any 2017. A això cal afegir 3.634 famílies que estan a l’espera que els siguen compensades les minoracions, i unes altres 7.510 els diners del copagament. En total, Igualtat té un embós de 25.073 reclamacions de responsabilitat patrimonial que, per llei, ja haurien s’haurien d’haver resolt.

Tant en l’Informe anual del Síndic de Greuges de 2019 com en el de 2018 ja es deixava constància de la tardança en els expedients per a reclamar la responsabilitat patrimonial. La tendència va continuar durant l’any 2020, fet que va portar aquesta institució a iniciar la investigació el 30 de desembre del passat 2020.

En xifres totals (reclamacions d’ofici i de part), des de l’any 2018 s’hi han presentat 11.966 queixes, però només se n’han resolt 19. I el col·lapse no té l’aparença de resoldre’s aviat, ja que, segons ha informat Igualtat al Síndic, els expedients que es troben en fase pròxima a ser resolts són 378.

Així mateix, el Síndic ha preguntat a la Conselleria d’Igualtat si incloïa el pagament dels interessos en les seues reclamacions, ja siga per demora o per danys i perjudicis després de perdre un familiar. Aquest organisme critica que ni en els formularis ni en la web s’esmenten els interessos que poden reclamar les famílies que demanen la responsabilitat patrimonial, ja que sols hi apareix el càlcul de l’inici de la prestació fins a la data de defunció, i el mateix ocorre en el cas dels afectats pel copagament o per les minoracions.

El Síndic de Greuges entén que la Conselleria hauria d’incloure una referència als interessos en les instruccions per a reclamar que té en la seua pàgina web, ja que el fet de no esmentar-ho limita la indemnització a què tenen dret els perjudicats.

Vegeu la resolució https://www.elsindic.com/resoluciones/11787218.pdf

Habitatge accepta la recomanació del Síndic i permetrà a les persones majors dependents optar a un habitatge públic en lloguer

La intervenció del Síndic es produeix arran de la queixa presentada per un ciutadà de 61 anys i amb un 75% de discapacitat. La seua cuidadora és la seua parella, reconeguda per la llei de dependència. L’afectat mostrava la seua disconformitat amb els barems actuals per a accedir al programa d’habitatge en règim de lloguer per a persones majors.

El Síndic ha pogut comprovar que, segons la normativa vigent, un dels requisits per a accedir a aquest programa, destinat a persones de més de 60 anys, és “no necessitar la concurrència de terceres persones per al desenvolupament de la seua activitat diària”. És a dir, no necessitar l’ajuda d’una tercera persona; una condició que el defensor considera que s’hauria d’eliminar, tal com reivindica expressament en la seua resolució a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

RECOMANEM que, quant a les promocions destinades al programa sènior o per a persones majors de 60 anys, suprimisca o derogue el requisit de no necessitar la concurrència de terceres persones per al desenvolupament de la seua activitat diària.

Doncs bé, la Conselleria ha acceptat aquesta recomanació i ha comunicat al Síndic “l’inici de la revisió i l’estudi dels requisits d’adjudicació dels habitatges en les promocions del programa sènior, en el sentit d’eliminar el requisit de no necessitar concurrència de terceres persones per al desenvolupament de la seua activitat diària”.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.