Observatori de la Vulnerabilitat

Plenari

El Ple es configura amb una representació plural dels distints sectors de la societat interessats en la promoció i protecció dels drets de les persones majors, les persones amb discapacitat, les persones dependents i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Hi estan representats, entre d’altres:

  • Organitzacions no governamentals, associacions i entitats de defensa dels drets dels col·lectius indicats
  • Organitzacions sindicals més representatives
  • Organitzacions socials i professionals
  • Universitats i persones expertes en les distintes matèries.

El Ple es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat trimestral i en sessió extraordinària sempre que ho sol·licite alguna persona integrant del Ple i ho considere convenient el Síndic de Greuges, atenent a la urgència de l’assumpte que hi calga tractar. Les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries s’hauran de fer amb una antelació mínima de set dies. En les convocatòries es concretaran els punts de l’ordre del dia, l’hora de començament i finalització de la reunió i el lloc de trobada. Actualment, el Plenari està constituït de la manera següent:

1. Organitzacions no governamentals
CERMI CV
2. Organitzacions sindicals
3. Organitzacions socials i professionals
4. Universitats i persones expertes
  • Universitat d’Alacant
  • Persona experta en matèria sociosanitària
  • Persona experta en àmbit de migracions
  • Dues persones expertes en l’àmbit de pobresa i exclusió