Observatori de la Vulnerabilitat

Comissions de treball

El Ple mateix de l’Observatori podrà crear comissions de treball quan les característiques dels assumptes que hi calga tractar ho requerisquen i es considere idoni aprofundir en alguna matèria específica, la qual comporte més deteniment en la reflexió i el treball d’estudi i anàlisi. Les comisions de treball seran transversals i hauran d’estar formades, com a mínim, per tres persones membres del Ple de l’Observatori, però també podran comptar amb la participació de persones alienes a aquest, quan la seua aportació es considere oportuna a causa de la seua vinculació o coneixement de la matèria que calga tractar. La  dinàmica  de treball  i  periodicitat  de  les  reunions  dels grups de treball seran establides per les persones que els componguen.

Comissió de treball en relació amb la renda garantida de ciutadania

Comissió de treball sobre l’Exercici de la Tutela de Persones Majors d’Edat per l’Administració Autonòmica Valenciana

Lucha contra la pobreza y la desigualdad social en la C.V.