Observatori de la Vulnerabilitat

Què és?

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l’alt comissionat de les Corts Valencianes, designat per aquestes per a la defensa dels drets i de les llibertats compresos en els títols I de la Constitució i II de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, dins del seu àmbit competencial i territorial.

Per a desenvolupar les seues funcions, l’article 38 del nostre Estatut i la Llei 11/1988, de la Generalitat Valenciana, que regula la institució del Síndic, el faculten per a supervisar l’actuació de les administracions públiques valencianes, dels organismes autònoms, les empreses i la resta d’ens públics que en depenguen o hi estiguen participats i, en general, de qualsevol empresa o organisme que duga a terme funcions de servici públic, i tot això en els termes fixats per la Llei 11/1988 indicada.

D’acord amb el que disposa esta Llei, el Síndic de Greuges, en l’exercici de les seues funcions, podrà iniciar, d’ofici o a instància de part, qualssevol investigacions conduents a esclarir els actes i les resolucions de les administracions de la Generalitat, les seues autoritats i funcionaris, com també dels ens, organismes o empreses assenyalats en el paràgraf anterior.

Aquestes investigacions tenen com a finalitat comprovar si els drets i les llibertats dels ciutadans poden haver estat vulnerats, col·lectivament o individualment, com a conseqüència d’aquells actes i resolucions.

Conseqüentment, les actuacions del Síndic no es limiten a donar resposta a les queixes plantejades per la ciutadania, sinó que de manera permanent ha de mantindre una conducta activa, dirigida a detectar situacions o circumstàncies que puguen derivar en violacions dels drets i de les llibertats que han de ser protegits, encara que aquestes violacions no s’hagen materialitzat o no hagen estat denunciades per les persones afectades.

La situació d’especial fragilitat que pot concórrer en la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones dependents o altres col·lectius, especialment aquells que agrupen persones que es troben en risc d’exclusió social o que tenen perill d’experimentar-la, atesa la seua inexistent organització i on la nostra ajuda pot ser més necessària, aconsella la creació d’un observatori que supervise, de manera particular i amb detall, el compliment de les obligacions que les administracions públiques de la Comunitat Valenciana han d’assumir per a garantir els drets reconeguts legalment a totes estes persones.

En aquest sentit, els articles 10 i 13 de l’Estatut d’Autonomia i les diverses lleis que els despleguen contenen uns mandats de protecció inequívocs, amb els quals cal ser especialment diligents.

Atents a la nostra realitat social, d’acord amb la legislació vigent i per decisió del Síndic de Greuges, ratificada en Junta de Coordinació d’1 de desembre de 2015, es va constituir en aquesta institució l’Observatori per a la Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat.

L’objectiu principal de l’Observatori és crear un espai viu de comunicació i intercanvi, en què poder mantindre un contacte permanent amb professionals i representants d’entitats que desenvolupen la seua labor en l’àmbit de la discapacitat, la dependència, l’atenció a persones majors i en altres col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat, a fi de conéixer, analitzar i valorar els problemes que, diàriament, afecten els integrants dels grups socials esmentats.

Aquest dispositiu és configurat com un instrument de suport a la labor del Síndic de Greuges a l’hora d’elaborar recordatoris del deure de complir la normativa vigent, recomanacions i suggeriments dirigits a les administracions públiques valencianes, una funció que li ha estat encomanada per l’Estatut d’Autonomia i la seua legislació de desplegament.

Sense ànim d’establir-ne un nombre limitat, volem destacar com a objectius funcionals de l’Observatori per a la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat del Síndic de Greuges els següents:

  • Compartir, analitzar i difondre tot tipus d’informacions relatives a la situació de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les seues necessitats i demandes davant de les administracions públiques valencianes.
  • Generar un espai de reflexió en què es puguen elaborar propostes de progrés dirigides a les administracions competents, amb l’objectiu de millorar les actuacions que es desenvolupen en matèria d’atenció a la gent gran, persones amb discapacitat, persones en situació de dependència i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat dins del territori de la Comunitat Valenciana.
  • Vigilar els escenaris de risc que poden derivar en situacions d’exclusió social per a elaborar indicadors d’alerta primerenca.
  • Analitzar les tendències de futur que poden condicionar els drets i el benestar dels grups socials assenyalats, de manera que siga factible avançar actuacions preventives.
  • Promoure l’intercanvi d’informació i experiències amb institucions d’àmbit nacional i internacional relacionades amb els objectius d’aquest Observatori.
  • Seleccionar i difondre iniciatives i bones pràctiques recomanables en els àmbits de polítiques públiques i actuacions privades.
  • Fomentar en la societat valenciana la sensibilitat envers els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, promoure la defensa de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, com també de polítiques que garantisquen l’accessibilitat universal a tots els beneficis i drets.
  • Contribuir a difondre les funcions i actuacions del Síndic de Greuges en el seu paper de defensor dels drets de la ciutadania davant de l’acció o la inacció de les administracions públiques.
  • Donar a conéixer el tràmit procedimental seguit per la institució del Síndic de Greuges en les seues diverses actuacions, ja siguen queixes d’ofici, queixes presentades per les persones interessades o informes especials. Millorar el coneixement que les persones en situació de vulnerabilitat tenen de la institució del Síndic de Greuges i elaborar propostes per a assolir-lo.