El Síndic demana millorar la prestació de serveis públics obligatoris al Portell de la Moleta d’Alacant

El Síndic demana millorar la prestació de serveis públics obligatoris al Portell de la Moleta d’Alacant

L’associació de veïns Portell de la Moleta va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges en què denunciava el deficient funcionament de diversos serveis públics. Abans d’acudir a aquesta institució, havia exposat aquesta situació a l’Ajuntament d’Alacant i no havia obtingut un resultat satisfactori.

En la seua resolució el Síndic de Greuges recorda que l’enllumenat públic, la recollida de residus, la neteja viària, el proveïment domiciliari d’aigua potable, l’accés als nuclis de població i la pavimentació de les vies públiques són serveis públics la prestació dels quals és obligatòria per a l’Ajuntament d’Alacant. En aquest sentit, els veïns tenen dret a exigir la seua prestació, ja que resulten indispensables per a garantir el dret a un habitatge digne.

Si bé és cert que les limitacions pressupostàries poden retardar o dificultar temporalment el finançament de les obres, també ho és que aquest ajornament no pot ser indefinit, ja que això significaria que la prestació dels serveis públics obligatoris es retardaria eternament.

En l’informe que l’Ajuntament d’Alacant remet al Síndic no es concreta quan s’iniciaran els treballs al Portell de la Moleta (polígon B) per a instal·lar l’enllumenat públic, pavimentar i retolar les vies públiques, subministrar aigua potable als habitatges, netejar i esbrossar tot el sector B i incrementar la vigilància policial a la zona.

Per tot el que hem exposat anteriorment, el defensor del poble valencià recomana al consistori alacantí que inicie com més prompte millor els treballs per a prestar de manera efectiva els serveis públics esmentats.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

El Síndic urgeix l’Ajuntament d’Alacant a destinar a lloguer social un habitatge municipal buit durant més de 10 anys

A la fi del juliol d’enguany, el Síndic de Greuges va rebre la queixa d’una veïna d’Alacant en què denunciava l’existència d’un habitatge municipal al barri Colònia Requena, que portava 12 anys sense utilitzar-se i el qual tampoc s’havia destinat a lloguer social. A més, manifestava que ho havia comunicat al seu ajuntament però que no havia rebut cap resposta.

Aquesta institució va iniciar la seua investigació i va sol·licitar informe al consistori alacantí, el qual corroborava en la seua resposta el que la ciutadana havia exposat en la queixa. Entre la informació que remetia constava un informe del Servei de Gestió Patrimonial, de data 16/6/2021 i dirigit al Patronat Municipal de l’Habitatge, en què comunicava l’existència d’uns altres dos habitatges municipals disponibles en la zona.

En la seua resolució el defensor del poble valencià destaca la important demanda de lloguer social que hi ha al municipi d’Alacant  i urgeix a «agilitar els tràmits perquè aquests habitatges puguen ser legalment ocupats per les persones que més els necessiten».

Luna recorda al consistori alacantí que, d’acord amb la normativa sobre patrimoni de les administracions públiques, té l’obligació legal de gestionar amb eficàcia i rendibilitat els béns patrimonials, com són els habitatges públics municipals. A més, insisteix que aquesta gestió ha de contribuir al desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques i, en particular, al de la política d’habitatge.

Per tot això, el Síndic recomana a l’Ajuntament que, «tenint en compte els anys que ha estat sense ús l’habitatge objecte d’aquesta queixa, com més prompte millor es pose a la disposició de les persones més necessitades, juntament amb els altres habitatges municipals que es troben buits, a través d’un lloguer social».

Llegiu la resolució sobre aquest assumpte.

El Síndic urgeix a prendre mesures contundents i efectives contra els sorolls i el botelló al centre tradicional d’Alacant

(10/07/2018)- El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament d’Alacant per a sol·licitar-li que adopte totes les mesures necessàries a fi d’eliminar les greus molèsties acústiques que injustament estan suportant els veïns de la zona compresa entre Alfons X el Savi i l’Esplanada, i des de la Rambla fins al passeig de Soto. Es tracta de sorolls relacionats principalment amb l’oci nocturn, procedents de bars, terrasses, botellons, pubs, etc.

La investigació del defensor del poble valencià, que té el seu origen en la queixa presentada per l’Associació de Veïns Centre Tradicional d’Alacant, conclou amb quatre recomanacions, una de les quals és declarar la zona acústicament saturada i evitar concedir noves llicències o autoritzacions com també ampliacions de les que ja han estat atorgades. També exigeix que s’adopten mesures correctores en aquells establiments que siguen molestos a fi que es respecte el límit màxim de decibels permés.

El centre tradicional d’Alacant no és l’única zona que ha sigut objecte d’investigació per part del Síndic en els últims mesos. Els sorolls i el botelló també han sigut la causa d’actuació del defensor del poble valencià a la zona del Mercat central i al barri de Santa Creu. En els tres casos el Síndic ha demanat al consistori més contundència i implicació en la lluita contra el soroll, com també incrementar el control i la vigilància policial en aquestes zones a fi d’atallar la contaminació acústica, el botelló i l’incompliment dels horaris d’obertura i tancament dels establiments. Precisament, en cas de comprovar aquest incompliment, Cholbi urgeix que es denuncie davant de l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències.

El dictamen del Síndic està en total sintonia amb els pronunciaments dels tribunals de justícia espanyols i l’última sentència del Tribunal de Drets Humans de de 16 de gener de 2018. La contaminació acústica per damunt dels límits legals incideix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a un habitatge digne. Aquest soroll no desitjat i nociu, juntament amb les vibracions que provoca, pot arribar a pertorbar la qualitat de vida de les persones afectades i més encara quan el soroll envaeix el seu espai més íntim i privat, el domicili.

Una altra advertència que llança el defensor del poble valencià en la seua resolució és que la passivitat municipal davant dels efectes perjudicials per a la salut provocats per la contaminació acústica pot generar la responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’Administració, amb la consegüent obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis (físics, psicològics i morals) que es poguera causar als veïns afectats.

Finalment, aquesta institució també considera imprescindible conscienciar la ciutadania del seu deure de respectar els drets de les altres persones, entre els quals es troba el dret al descans.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució: