El Síndic obri una queixa d’ofici davant de la dificultat d’accedir al col·legi Pedro Duque

Davant de les dificultats que pateixen els 700 alumnes del col·legi Pedro Duque d’Alacant per a accedir al centre, el Síndic de Greuges ha obert una queixa d’ofici a fi de saber quines actuacions té previstes l’Ajuntament per a resoldre el problema.

El descampat que dóna accés al centre està sense urbanitzar i no té desaigües, per la qual cosa la recent gota freda hi ha originat fanguers pels quals transiten els escolars. Els mitjans de comunicació han publicat la notícia i s’han fet ressò de la preocupació dels pares, qui temen que les aigües estancades i sense eixida en alguns trams del solar acaben esdevenint un niu ideal per al mosquit tigre.

Per tal d’evitar el descampat, que esdevé un fanguer quan plou, les famílies opten per fer una llarguíssima cua al llarg de tota l’estreta vorera que envolta el centre educatiu, perquè la porta d’entrada és xicoteta i no permet l’entrada en grups. Aquesta situació provoca que el començament de les classes es retarde, ja que es requereix una mitjana de 15 minuts perquè la vorera reste buida, fins que l’últim menor entra al col·legi.

 

 

 

El Síndic de Greuges investiga les deficiències de la urbanització Montepinar d’Orihuela

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici a fi d’investigar els problemes que pateixen els veïns de la urbanització Montepinar d’Orihuela, com a conseqüència de la falta de recepció de les obres.

Segons ha pogut conéixer el Síndic a través dels mitjans de comunicació, a banda de la falta d’infraestructures i serveis, hi ha habitatges sense cèdula d’habitabilitat, cosa que impossibilita la contractació de subministraments bàsics.

A la fi de la setmana passada, el síndic es va dirigir a l’Ajuntament d’Orihuela per a sol·licitar-li informació sobre la situació descrita. Entre altres qüestions, Cholbi vol conéixer l’estat d’execució de les obres d’urbanització, com també el nombre d’habitatges existents sense la corresponent autorització i aquells que no tenen llicència de primera ocupació.

El Síndic urgeix Sagunt a concloure les obres d’urbanització del PAI Fusió

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi,  ha recomanat a l’Ajuntament de Sagunt que, en el menor termini possible, adopte totes les mesures que siguen necessàries a fi de garantir l’efectiva conclusió de les obres d’urbanització del Macrosector III Fusió. En cas de resolució del conveni signat amb l’agent urbanitzador, el Síndic apunta que el consistori haurà d’adoptar la gestió directa d’aquesta actuació.

Cholbi també insta l’Ajuntament a prestar, en el PAI Fusió, els servicis públics municipals previstos en la Llei 7/1985, com ara la neteja viària o el transport urbà, entre d’altres.

L’actuació del defensor del poble valencià es va iniciar quan va rebre la queixa d’un veí que manifestava el retard en l’execució de les obres d’urbanització d’aquest PAI que es van iniciar en 2006 i les conseqüències que aquesta demora estava provocant als més de 200 veïns dels habitatges ubicats a la zona.

L’Ajuntament de Sagunt va remetre un informe al Síndic en què reconeixia que, efectivament, els terminis previstos per a l’execució de les obres d’urbanització –cinc anys des que es van iniciar- s’havien incomplit.

No obstant això, l’informe municipal no indicava cap actuació per part de l’Ajuntament de Sagunt sobre l’urbanitzador per a agilitzar l’execució de les obres previstes, ni s’havia imposat cap penalització pels retards de l’agent urbanitzador, tal com preveu el conveni urbanístic signat. Cosa que per al Síndic comporta una evident falta de diligència de l’Administració en el seu deure legal de control i tutela en l’execució de les obres d’urbanització previstes.

Consulteu la resolució completa del Síndic sobre aquest assumpte: http://www.elsindic.com/Resolucions/10978026.pdf

 

El Síndic insta Pego, Dénia i el Ràfol d’Almúnia a assumir la urbanització de Monte Pego

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instat els tres ajuntaments en què es troba ubicada la urbanització Monte Pego a prendre mesures perquè finalitzen les obres d’aquesta urbanització. Una vegada que estiguen recepcionades, els emplaça a prestar els servicis públics obligatoris com més prompte millor. Per a això, els recorda que poden arbitrar els procediments d’execució subsidiària que resulten necessaris.

La resolució del Síndic respon a la queixa presentada per una associació de veïns de la urbanització Monte Pego que denunciava el deficient estat de prestació de servicis públics –enllumenat, clavegueram, conservació de vies públiques urbanes i neteja d’aquestes i d’altres espais públics-  i, com a conseqüència d’això, l’estat d’insalubritat, la falta de conservació i el malestar dels veïns per l’empitjorament de la situació durant els últims anys.

L’origen dels problemes que experimenten els interessats -i que ja ha sigut objecte de diversos pronunciaments judicials- es troba en l’incompliment per part de l’agent urbanitzador de concloure les obres de la urbanització, raó  per la qual tampoc han sigut recepcionades per l’Administració i, per tant, l’obligació legal de conservar la urbanització continua recaient sobre l’agent urbanitzador.

No obstant això, el Síndic considera “contrari al més elemental sentit de la justícia” obligar la propietat a suportar la situació d’abandó i desperfectes de les vies de referència, quan no té cap culpa del retard en l’execució de les obres d’urbanització o en els incompliments dels terminis previstos en el pla urbanístic de referència.

En aquest sentit, el defensor assenyala que, si bé és veritat que ambdues qüestions són únicament imputables a l’urbanitzador, els servicis reclamats són servicis la prestació dels quals és obligatòria per als ajuntaments implicats, per la qual cosa considera imprescindible que aquestes administracions municipals continuen adoptant totes les mesures que resulten necessàries per a assolir l’esmena de les deficiències detectades i poder recepcionar les obres de la urbanització.

Igualment, el Síndic adverteix en la seua resolució que la falta de prestació d’un servici obligatori com els que hem detallat en aquest cas podria originar la responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’Administració, amb la consegüent obligació municipal d’indemnitzar els danys i perjudicis que provocara a qualsevol persona com a conseqüència de la inexistent prestació d’aquests servicis públics obligatoris.

Aquesta resolució del Síndic està publicada a la nostra web.

PAI Benicàssim Golf- El Síndic urgeix a anul·lar els rebuts de l’IBI i tornar els d’anys anteriors com a ingressos indeguts

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Benicàssim per a instar-lo que anul·le els rebuts de l’IBI de les parcel·les incloses en l’àmbit d’actuació del PAI Benicàssim golf i que torne, com a ingressos indeguts, els d’anys anteriors que no hagen prescrit.

L’actuació del Síndic en aquest assumpte es va iniciar a l’agost de 2017, després de rebre la queixa d’un ciutadà que plantejava el retard en la tramitació de la resolució dels PAI i denunciava l’excessiu import dels rebuts de l’IBI d’aquestes parcel·les en ser valorades com a sòl urbà.

En la seua resolució el Síndic apel·la a diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana referides a aquest programa d’actuació integral que declaren la nul·litat de les liquidacions d’IBI practicades sobre les parcel·les, i aclareix que aquestes han de considerar-se com a sòl rústic a efectes cadastrals.

En el cas concret del ciutadà que va presentar la queixa davant del Síndic i que, segons sembla, va interposar un recurs de reposició contra les liquidacions d’IBI de 2017, Cholbi considera que l’Ajuntament de Benicàssim ha de resoldre el recurs i acordar l’anul·lació dels rebuts impugnats, sobre la base dels fonaments de les sentències esmentades.

A més, el defensor subratlla que aquests rebuts de l’any 2017 es van girar després de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’iniciar els tràmits per a resoldre els programes urbanístics, per la qual cosa seria impossible atribuir als terrenys expectatives urbanístiques que facen possible la seua valoració com a sòl urbà.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte:

http://www.elsindic.com/Resoluciones/10908312.pdf