Portal de transparència

Recomanacions / suggeriments / recordatoris legals

D’acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l’accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades als set dies d’haver estat emeses i en la llengua que el ciutadà o la ciutadana va triar per a comunicar-se amb la institució.

D’acord amb el Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, de Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, hem omés de totes les nostres resolucions la informació relativa a les dades de caràcter personal.

Matèries