Portal de transparència

Indemnitzacions

Els membres de la institució del Síndic de Greuges no tenen dret a cap indemnització per cessament del càrrec, ni retribucions per despeses de representació.

Tampoc perceben cap indemnització en concepte de residència eventual o desplaçament per al compliment de les seues funcions.

Els alts càrrecs solament perceben una indemnització per l’exercici de la seua funció, amb un import de 227,36 euros mensuals, la qual es troba inclosa dins del total de retribucions anuals expressades en l’apartat de retribucions.