Portal de transparència

Facturació

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic preveu la possibilitat que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat servicis a l’Administració Pública puguen expedir i remetre factura electrònica. Totes les administracions públiques -estatal, autonòmica i local- han de disposar d’un punt general d’entrada de factures electròniques a partir del 15 de gener del 2015.

L’Administració autonòmica, les institucions estatutàries i les entitats locals es poden adherir a la utilització del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, denominat FACe. Es tracta d’una plataforma en línia que permet als proveïdors presentar factures electròniques davant de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat, a través d’un únic punt. D’aquesta manera, FACe simplifica als proveïdors el procés de remissió de factures i permet consultar-ne l’estat de tramitació. El format de factura electrònica acceptat és Facturae.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, mitjançant un Acord de la Junta de Coordinació de data 17 de desembre del 2014, s’adhereix a Face com a Punt General d’Entrada de Factures Electròniques. Per tant, el proveïdor que haja expedit la factura pels servicis prestats o béns lliurats al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tindrà l’obligació, en el termini de trenta dies des de la data del lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació de servici, de presentar-la a través de FACe. La recepció de la factura en FACe i la seua anotació en el registre comptable de factures li donarà validesa per a la seua tramitació i pagament en els terminis establits en la normativa vigent.

Accediu a FACe Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat

Documents associats

Codi DIR3: I00000183

Codis FACe
  • Oficina comptable: I00000183
  • Òrgan gestor: I00000183
  • Unitat tramitadora: I00000183
Models

Vídeo tutorial FACe