Portal de transparència

Què és el Síndic

És el nom que rep el defensor del poble de la Comunitat Valenciana. La institució va ser creada i va ser regulada a través de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l’alt comissionat de les Corts Valencianes per a la defensa dels drets i de les llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El síndic de Greuges és elegit, com a mínim, per dos terços del Ple de les Corts Valencianes, per a un període de cinc anys, i pot ser reelegit. La seua missió fonamental és vetlar pel compliment i respecte dels drets i de les llibertats que assisteixen la persona davant les administracions públiques de la Comunitat Valenciana (conselleries, diputacions, ajuntaments o organismes públics dependents d’alguna d’aquestes administracions). El síndic és políticament independent. No depén de la Generalitat i actua amb objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de les seues funcions.

El síndic presta un servici públic a la ciutadania completament gratuït.