Portal de transparència

Accés a la informació

D’acord amb l’article 17 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concordança amb la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valeniciana atén les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Podeu enviar la sol·licitud al nostre registre general, que la tramitarà al departament corresponent d’acord amb la informació sol·licitada, a través de la bústia: sindicdegreuges@elsindic.com.

Per tal de poder tramitar la sol·licitud caldrà que hi conste:

Identitat de la persona sol·licitant, verificable a través del DNI o número de passaport.
Informació que se sol·licita, expressada de manera clara i concisa.
Adreça de contacte, preferiblement electrònica, per a facilitar-hi la comunicació.
Motivació de la sol·licitud o exposició dels motius pels quals se sol·licita la informació, perquè puguen ser tinguts en compte a l’hora de tramitar la sol·licitud.
L’absència de motivació no serà per si sola causa de rebuig de la sol·licitud.

L’accés a la informació pública és gratuït.

Volem remarcar que bona part de la informació pública accessible es troba publicada en la web institucional. Per això, recomanem que en primer lloc es visite la pàgina, a fi de comprovar que la informació sol·licitada no hi està ja disponible. El termini general per a respondre a la sol·licitud d’informació és d’un mes, des de la seua recepció. Aquest termini serà ampliable un altre mes, quan el volum o la complexitat de la informació sol·licitada ho faça necessari. La resolució de la sol·licitud d’accés a la informació es podrà limitar a indicar a la persona interessada com accedir-hi, en cas que ja haja estat publicada en la web.