Portal de transparència

Caixa fixa

L’article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, defineix les bestretes de caixa fixa com: “provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l’atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al corresponent capítol del pressupost de l’any en què es realitzen els pagaments”.

Així doncs, segons el que disposa el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell (DOGV núm. 8007 de 24/03/2017), el fons de caixa fixa del Síndic de Greuges es destina a l’atenció immediata de “despeses periòdiques o repetitives, com els referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de semblants característiques”.

L’import d’esta provisió serà de 1.000,00 euros que es reposaran mensualment, en la quantia que corresponga, amb la justificació prèvia de les despeses.

Les despeses de caixa fixa es publiquen en gvaOberta i en el portal de transparència del Síndic de Greuges (http://www.elsindic.com/va/portal-de-transparencia/) una vegada comptabilitzats els pagaments.

 
Mes Descripció Import
6/2022 Arrendament d'estores 06.22 75,38€
6/2022 Material d'oficina 3,90€
7/2022 Subministraments (neteja) 1,15€
7/2022 Rentades vehicle oficial 57,95€
7/2022 Locomoció 11,50€
7/2022 TC 1.31 0,01€
7/2022 Subministraments (ferreteria) 2022 13,20€
7/2022 Tòner 185,86€
7/2022 Subministraments (ferreteria) 2022 3,50€
7/2022 Arrendament d'estores agost 2022 75,38€