Portal de transparència

Caixa fixa

L’article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, defineix les bestretes de caixa fixa com: “provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l’atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al corresponent capítol del pressupost de l’any en què es realitzen els pagaments”.

Així doncs, segons el que disposa el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell (DOGV núm. 8007 de 24/03/2017), el fons de caixa fixa del Síndic de Greuges es destina a l’atenció immediata de “despeses periòdiques o repetitives, com els referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de semblants característiques”.

L’import d’esta provisió serà de 1.000,00 euros que es reposaran mensualment, en la quantia que corresponga, amb la justificació prèvia de les despeses.

Les despeses de caixa fixa es publiquen en gvaOberta i en el portal de transparència del Síndic de Greuges (http://www.elsindic.com/va/portal-de-transparencia/) una vegada comptabilitzats els pagaments.

 
Mes Descripció Import
12/2023 Subministrament ferreteria 3,51€
12/2023 Reunió Observatori del Menor 128,45€
12/2023 Material oficina 4,80€
12/2023 Subministraments diversos 70,79€
12/2023 Combustible 42,01€
1/2024 Lloguer estores 01.24 86,37€
1/2024 Material informàtic no inventariable 93,50€
2/2024 Material Jornada 15.12.24 10,47€
2/2024 Despeses locomoció A. Luna 25,15€
2/2024 Despeses Jornada 15.02.24 12,00€