Portal de transparència

Caixa fixa

L’article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, defineix les bestretes de caixa fixa com: “provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l’atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al corresponent capítol del pressupost de l’any en què es realitzen els pagaments”.

Així doncs, segons el que disposa el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell (DOGV núm. 8007 de 24/03/2017), el fons de caixa fixa del Síndic de Greuges es destina a l’atenció immediata de “despeses periòdiques o repetitives, com els referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de semblants característiques”.

L’import d’esta provisió serà de 1.000,00 euros que es reposaran mensualment, en la quantia que corresponga, amb la justificació prèvia de les despeses.

Les despeses de caixa fixa es publiquen en gvaOberta i en el portal de transparència del Síndic de Greuges (http://www.elsindic.com/va/portal-de-transparencia/) una vegada comptabilitzats els pagaments.

 
Mes Descripció Import
2/2018 Altres subministraments 88,00€
2/2018 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 149,80€
2/2018 Reparac. Elements de transport 27,99€
3/2018 Reparac. Elements de transport 79,96€
3/2018 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 149,30€
3/2018 Locomoció 5,80€
3/2018 Arrendament material de transport 397,41€
4/2018 Locomoció 1,70€
4/2018 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 140,80€
4/2018 Reparac. Elements de transport 15,60€