Portal de transparència

Moviments comptables

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació. A més d’exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l’obligació de publicar cada moviment entés tal i com s’identifica en comptabilitat.

El Síndic de Greuges està obligat a publicar els comptes i els seus moviments (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig) i ho fa el 12 de maig de 2017.

Es poden consultar els moviments, tal i com s’identifiquen en la comptabilitat, i a més, les dades següents:

  • Data Registre de Factura o FNO (Data de naixement de l’obligació) segons el tipus de gasto.
  • La data del moviment (pagament).
  • L’import.
  • La classificació econòmica (Ordre de 27 de desembre de 2001, DOGV 31-12-01).
  • La persona beneficiària, tret que haja d’anonimitzar-se d’acord amb l’estudi d’impacte en la protecció de dades de caràcter personal especialment protegides.
  • El concepte que motiva el moviment, que vindrà identificat per la classificació funcional, econòmica i, si escau, la línia de subvenció.

* Els pagaments i anul·lacions de Caixa Fixa no es mostren en esta consulta. La dita informació la pot consultar a través del següent enllaç.

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i transparència són les que han desenrotllat les mesures oportunes per a l’execució de l’esmentada llei.

– Informe Estudi d’Impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat (assumit per aquesta institució).

Informació disponible des de l’1 de gener de 2017 (Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat).

Font: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Tresoreria del Síndic

Data d’actualització: març de 2017
Periodicitat d’actualització: mensual

 
Subconcepte econòmic Tipus de moviment Data del moviment Tercers Descripció Data del registre Import
Inmovilizado Inmaterial Pagaments pressupostaris 12/4/2017 ALFATEC DIGITAL, S.L. Immobilitzat immaterial 29/3/2017 9.141,55€
Gastos de edición y distribución de public. instit Pagaments pressupostaris 12/4/2017 TRACER-CAD IMPRESIÓN DIGITAL Despeses d'edició i distribució de publicacions institucionals 30/3/2017 48,40€
Reparación y conserv. instalaciones Pagaments pressupostaris 12/4/2017 AIRFEU, S.L. Reparació i conservació d'instal·lacions 30/3/2017 1.211,52€
Comunicaciones. Postales y Telegráficas Pagaments pressupostaris 12/4/2017 CORREOS Comunicacions. Postals i telegràfiques 31/3/2017 29,21€
Trabajos realiz. por otras emp. Seguridad Pagaments pressupostaris 12/4/2017 ILUNION SEGURIDAD S.A. Treballs efectuats per altres empreses. Seguretat 31/3/2017 81,68€
Suministros otros Pagaments pressupostaris 12/4/2017 LYRECO ESPAÑA, S.A. Subministraments altres 31/3/2017 92,40€
Locomoción Pagaments pressupostaris 12/4/2017 VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. Locomoció 31/3/2017 387,48€
Gtos diversos. Reuniones y conferencias Pagaments pressupostaris 12/4/2017 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. Despeses diverses. Reunions i conferències 31/3/2017 450,00€
Comunicaciones. Postales y Telegráficas Pagaments pressupostaris 12/4/2017 CORREOS Comunicacions. Postals i telegràfiques 31/3/2017 480,39€
Otros estudios y trabajos Pagaments pressupostaris 12/4/2017 EUROPA PRESS Altres estudis i treballs 31/3/2017 649,82€