Portal de transparència

Saldos bancaris

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris en entitats financeres pertanyents a les administracions públiques, organismes i entitats següents:

a) L’administració de la Generalitat.
b) El sector públic instrumental de la Generalitat.
c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur.
d) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
e) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionades.

Les entitats i institucions incloses en els apartats b), c), d) i e) publicaran els seus comptes a partir del 12 de maig de 2017. Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i transparència són les que han desplegat les mesures oportunes per a l’execució de l’esmentada llei.

Es publica informació a partir de l’exercici 2017. Podeu consultar per un exercici sencer, per un període cronològic menor seleccionant el mes d’inici i de fi, per organisme o entitat i per tipus de compte. Consulteu ací l’ajuda sobre el tipus de compte.

De cada compte bancari us facilitem l’organisme o entitat, la denominació, el tipus, el codi i el nom de l’entitat bancària, el codi i la denominació de la sucursal, el número de compte codificat i el saldo. La informació s’actualitza l’últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l’últim dia de cada mes.

Tota la informació es publica en format reutilitzable. Us recomanem que quan obriu el fitxer CSV i importeu les dades seleccioneu el conjunt de caràcters Unicode (UTF-8) per a la seua correcta visualització.

Font: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Tresoreria del Síndic

Periodicitat d’actualització: trimestral

 
Mes Saldo
11/2022 929.923,81€
12/2022 537.335,50€
1/2023 60.574,90€
2/2023 534.922,20€
3/2023 653.607,71€
4/2023 903.185,14€
5/2023 1.018.059,02€
6/2023 1.002.541,17€
7/2023 905.515,94€
8/2023 1.001.062,66€