Portal de transparència

Moviments comptables

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació. A més d’exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l’obligació de publicar cada moviment entés tal i com s’identifica en comptabilitat.

El Síndic de Greuges està obligat a publicar els comptes i els seus moviments (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig) i ho fa el 12 de maig de 2017.

Es poden consultar els moviments, tal i com s’identifiquen en la comptabilitat, i a més, les dades següents:

  • Data Registre de Factura o FNO (Data de naixement de l’obligació) segons el tipus de gasto.
  • La data del moviment (pagament).
  • L’import.
  • La classificació econòmica (Ordre de 27 de desembre de 2001, DOGV 31-12-01).
  • La persona beneficiària, tret que haja d’anonimitzar-se d’acord amb l’estudi d’impacte en la protecció de dades de caràcter personal especialment protegides.
  • El concepte que motiva el moviment, que vindrà identificat per la classificació funcional, econòmica i, si escau, la línia de subvenció.

* Els pagaments i anul·lacions de Caixa Fixa no es mostren en esta consulta. La dita informació la pot consultar a través del següent enllaç.

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i transparència són les que han desenrotllat les mesures oportunes per a l’execució de l’esmentada llei.

– Informe Estudi d’Impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat (assumit per aquesta institució).

Informació disponible des de l’1 de gener de 2017 (Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat).

Font: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Tresoreria del Síndic

Data d’actualització: març de 2017
Periodicitat d’actualització: mensual

 
Subconcepte econòmic Tipus de moviment Data del moviment Tercers Descripció Data del registre Import
Otros regímenes de previsión Pagaments pressupostaris 3/4/2017 ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL Altres règims de previsió 145,53€
Reparación y conserv. instalaciones Pagaments pressupostaris 6/4/2017 MONTES TALLON Reparació i conservació d'instal·lacions 1/4/2017 463,82€
Suministros agua Pagaments pressupostaris 7/4/2017 AGUAS DE ALICANTE Subministramens d'aigua 5/4/2017 325,13€
Arrendam. de edificios y otras construcciones Pagaments pressupostaris 10/4/2017 PARKING CANALEJAS Arrendaments d'edificis i altres construccions 103,01€
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Pagaments pressupostaris 12/4/2017 EDITORIAL ARANZADI S.A. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1/4/2017 443,52€
Reparación y conserv. Equipos procesos información Pagaments pressupostaris 12/4/2017 IT SALTO SLU Reparació i conservació d'equips de processament formació 2/3/2017 998,43€
Material de oficina. Ordinario no inventariable Pagaments pressupostaris 12/4/2017 SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE Material d'oficina. Ordinari no inventariable 4/4/2017 895,53€
Comunicaciones. Telefónicas Pagaments pressupostaris 12/4/2017 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. Comunicacions. Telefòniques 10/3/2017 106,32€
Reparación y conserv. Equipos procesos información Pagaments pressupostaris 12/4/2017 IT SALTO SLU Reparació i conservació d'equips de processament formació 17/3/2017 1.570,34€
Suministros otros Pagaments pressupostaris 12/4/2017 ELIS MANOMATIC S.A Subministraments altres 20/3/2017 20,68€