Portal de transparència

Moviments comptables

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació. A més d’exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l’obligació de publicar cada moviment entés tal i com s’identifica en comptabilitat.

El Síndic de Greuges està obligat a publicar els comptes i els seus moviments (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig) i ho fa el 12 de maig de 2017.

Es poden consultar els moviments, tal i com s’identifiquen en la comptabilitat, i a més, les dades següents:

  • Data Registre de Factura o FNO (Data de naixement de l’obligació) segons el tipus de gasto.
  • La data del moviment (pagament).
  • L’import.
  • La classificació econòmica (Ordre de 27 de desembre de 2001, DOGV 31-12-01).
  • La persona beneficiària, tret que haja d’anonimitzar-se d’acord amb l’estudi d’impacte en la protecció de dades de caràcter personal especialment protegides.
  • El concepte que motiva el moviment, que vindrà identificat per la classificació funcional, econòmica i, si escau, la línia de subvenció.

* Els pagaments i anul·lacions de Caixa Fixa no es mostren en esta consulta. La dita informació la pot consultar a través del següent enllaç.

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i transparència són les que han desenrotllat les mesures oportunes per a l’execució de l’esmentada llei.

– Informe Estudi d’Impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat (assumit per aquesta institució).

Informació disponible des de l’1 de gener de 2017 (Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat).

Font: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Tresoreria del Síndic

Data d’actualització: març de 2017
Periodicitat d’actualització: mensual

 
Subconcepte econòmic Tipus de moviment Data del moviment Tercers Descripció Data del registre Import
Retribuciones básicas personal eventual Pagaments pressupostaris 26/9/2022 NOMINAS P.E. Retribucions bàsiques personal eventual 39.898,80€
Retribuciones básicas altos cargos Pagaments pressupostaris 26/9/2022 NOMINAS A.C. Retribucions bàsiques alts càrrecs 7.684,59€
Trienios Pagaments pressupostaris 26/9/2022 GENERICO Triennis 572,04€
Moviments extrapressupostaris (pagaments y cobraments) 26/9/2022 TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL 9.353,08€
Suministros otros Pagaments pressupostaris 28/9/2022 NESPRESSO CLUB Subministraments altres 18,00€
Material informático no inventariable Pagaments pressupostaris 28/9/2022 SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE Material informàtic no inventariable 37,75€
Suministros otros Pagaments pressupostaris 28/9/2022 FARMACIA Nº 42 TERESA ORTIN ROMERO Subministraments altres 37,00€
Reparación y conserv. elementos de transporte Pagaments pressupostaris 30/9/2022 ACF TERCERO Reparació i conservació d'elements de transport 36,00€
Ingresoss pressupostaris 3/10/2022 GENERALITAT VALENCIANA 65.019,80€
Moviments extrapressupostaris (pagaments y cobraments) 3/10/2022 MUTUALIDAD GRAL. DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTAD 100,84€