Portal de transparència

Moviments comptables

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d’aplicació. A més d’exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l’obligació de publicar cada moviment entés tal i com s’identifica en comptabilitat.

El Síndic de Greuges està obligat a publicar els comptes i els seus moviments (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig) i ho fa el 12 de maig de 2017.

Es poden consultar els moviments, tal i com s’identifiquen en la comptabilitat, i a més, les dades següents:

  • Data Registre de Factura o FNO (Data de naixement de l’obligació) segons el tipus de gasto.
  • La data del moviment (pagament).
  • L’import.
  • La classificació econòmica (Ordre de 27 de desembre de 2001, DOGV 31-12-01).
  • La persona beneficiària, tret que haja d’anonimitzar-se d’acord amb l’estudi d’impacte en la protecció de dades de caràcter personal especialment protegides.
  • El concepte que motiva el moviment, que vindrà identificat per la classificació funcional, econòmica i, si escau, la línia de subvenció.

* Els pagaments i anul·lacions de Caixa Fixa no es mostren en esta consulta. La dita informació la pot consultar a través del següent enllaç.

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i transparència són les que han desenrotllat les mesures oportunes per a l’execució de l’esmentada llei.

– Informe Estudi d’Impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat (assumit per aquesta institució).

Informació disponible des de l’1 de gener de 2017 (Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat).

Font: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Tresoreria del Síndic

Data d’actualització: març de 2017
Periodicitat d’actualització: mensual

 
Subconcepte econòmic Tipus de moviment Data del moviment Tercers Descripció Data del registre Import
Arrendam. de edificios y otras construcciones Pagaments pressupostaris 11/10/2022 GCS ADELSOL,S.L. Arrendaments d'edificis i altres construccions 138,35€
Arrendam. de edificios y otras construcciones Pagaments pressupostaris 11/10/2022 GCS ADELSOL,S.L. Arrendaments d'edificis i altres construccions 138,35€
Moviments extrapressupostaris (pagaments y cobraments) 11/10/2022 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 50,00€
Ingresoss pressupostaris 13/10/2022 GENERALITAT VALENCIANA 35.020,00€
Ingresoss pressupostaris 13/10/2022 GENERALITAT VALENCIANA 294.083,33€
Ingresoss pressupostaris 13/10/2022 GENERALITAT VALENCIANA 35.020,00€
Dietas Pagaments pressupostaris 17/10/2022 CAMAROTE MADRID, S.L. Dietes 13/10/2022 947,20€
Suministros combustible Pagaments pressupostaris 17/10/2022 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U. (RESSA) Subministraments combustible 30/9/2022 167,22€
Suministros energía eléctrica Pagaments pressupostaris 17/10/2022 ENDESA ENERGÍA S.A. Subministraments d'energia elèctrica 19/9/2022 3.325,78€
Comunicaciones. Telefónicas Pagaments pressupostaris 17/10/2022 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Comunicacions. Telefòniques 26/9/2022 1.269,44€